Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Wzór na konkurencję Działanie 1.4

Wzór na konkurencję ( Program Operacyjny POLSKA WSCHODNIA działanie 1.4 )

W ramach działania 1.4 wspierane i dofinansowywane będą projekty przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania wzornictwa, obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie indywidualnej strategii wzorniczej przedsiębiorstwa.

W strategii sformułowany zostanie zakres działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa.

Następnie, na podstawie przygotowanej strategii, przeprowadzony zostanie proces projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Na co - czyli koszty kwalifikowane

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:
Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.:

  • analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
  • analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
  • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Etap II - wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:

  • usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
  • zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Poziom pomocy ( Maksymalny % poziom dofinansowania )

Dotacja bezzwrotna o intensywności wsparcia do poziomu:

Etap I – 85%
Etap II – Dotacja bezzwrotna o intensywności wsparcia do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej ( poziom pomocy zależny od lokalizacji inwestycji / wielkości firmy )
Minimalny wkład własny beneficjenta 30 proc. wydatków kwalifikowanych;

Wielkość wsparcia ( Maksymalny wartość dofinansowania )

Minimalna wartość dofinansowania - nie dotyczy
Maksymalna wartość dofinansowania 

Etap I – 100 tys PLN
Etap II – 3 mln PLN

Przewiduje się możliwość wypłaty dofinansowania w formie zaliczki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencjęWzór na konkurencję 1.4 PO PW

W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie wzornictwa oraz zawarli z nim umowę warunkową. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu.
W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

  • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,
  • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Termin naboru

Ogłoszenie konkursu lipiec/sierpień 2015 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków wrzesień /październik 2015 r.

Alokacja ( pula środków do podziału w naborze ) - 5 mln PLN na I etap, 150 mln PLN na II etap