Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 2.1 RPO Śląskie

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

W ramach Działania 2.1 wsparcie udzielane będzie na projekty przyczyniające się do większej dostępności e-usług publicznych, realizowane w szczególności w obszarach: ochrony zdrowia, administracji publicznej, informacji przestrzennej (zgodnie z dyrektywą INSPIRE), wspierania przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, digitalizacji zasobów nauki, kultury, a także w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Poziom wsparcia

Do 85% wartości projektu

Kwota wsparcia - minimalna i maksymalna kwota dofinansowania będzie publikowana w ogłoszeniach konkursowych

Typy projektów podlegających dofinansowaniu

  1. Wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
  2. Wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.
  3. Wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

W ramach typu projektu ukierunkowanego na wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych dofinansowanie mogą uzyskać w szczególności projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu systemów i aplikacji ułatwiających realizację zadań publicznych przede wszystkim w obszarach: ochrony zdrowia, administracji publicznej, informacji przestrzennej, wspierania przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, digitalizacji zasobów nauki, kultury, a także bezpieczeństwa publicznego.

W ramach typu projektu dotyczącego wsparcia cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, jak również zapewnienia powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów realizowane będą projekty polegające na cyfryzacji lub utworzeniu w formie cyfrowej publicznych zasobów będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego. Udostępnianie cyfrowych (w tym zdigitalizowanych) treści powinno odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej).W ramach niniejszego typu projektu nie będzie dofinansowany zakres inwestycji związany z wykonaniem pomiarów terenowych w związku z utworzeniem cyfrowych zasobów.

W ramach typu projektu dotyczącego wsparcia rozwoju oraz zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia wspierane będą inwestycje z zakresu e-zdrowia związane z wdrożeniem e-usług publicznych, w szczególności inwestycje przyczyniające się do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę lekarską oraz poprawy dostępu lekarzy do wyników badań pacjenta. W przypadku projektów o charakterze wysokospecjalistycznym i zintegrowanym o regionalnej skali oddziaływania przewiduje się zastosowanie trybu pozakonkursowego. Inwestycje z zakresu e-zdrowia realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 będą uzupełnieniem/rozwinięciem krajowych oraz regionalnych platform medycznych i będą z nimi kompatybilne.

Realizowane projekty powinny być zgodne ze standardami dostępności treści internetowych (WCAG 2.0).
Realizowane projekty z zakresu e-administracji powinny być zintegrowane z platformami ePUAP i PEUP (SEKAP) oraz zakładać kompatybilność z innymi systemami wyższego i niższego rzędu. Udostępniane w ramach projektów e-usługowych rejestry publiczne powinny współpracować z innymi rejestrami publicznymi.
W ramach Działania 2.1 nie będą wspierane projekty, których zakres pokrywa się z przedsięwzięciami realizowanymi lub planowanymi do wsparcia na szczeblu krajowym.
W Działaniu 2.1 dopuszcza się wdrażanie systemów związanych z usprawnieniem zarządzania organizacją (np. wprowadzających elektroniczny obieg dokumentów) tylko w połączeniu z uruchomieniem lub usprawnieniem e-usług (kompleksowość projektu).

Beneficjenci - grupy docelowe do których kierowane jest wsparcie

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Jednostki sektora finansów publicznych
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
5. Organizacje turystyczne
6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury;
8. Uczelnie / szkoły wyższe
9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną
11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną
12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich jak również w ramach projektów hybrydowych*

*(w rozumieniu art. 34 ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020)

Termin naboru działanie 2.1 RPO Śląskie

31.07.2015  – 30.09. 2015

Alokacja - pula środków do podziału na konkurs 20 mln euro ( ok 80 mln PLN )