Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Biznesplan 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Biznesplan pod działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Planujesz aplikowanie o dofinansowanie w ramach działania 19.2 na rozwój działalności?

Oferujemy Państwu pomoc w aplikowaniu obejmującą kompleksowe wsparcie.

Przygotowujemy wniosek i biznesplan dla Lokalnych Grup Działania zgodnie z kryteriami Lokalnych Strategii Rozwoju.

 

Biznesplan 19.2 PROW

Gwarantujemy rozliczenie w formule opłaty za sukces!

Poznaj naszą ofertę przygotowania biznesplanu pod działanie 19.2 PROW Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

438 PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z NASZYM UDZIAŁEM W POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWIE!

Kto może zostać Beneficjentem działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?

O dotację w ramach działania 19.2 PROW na rozwój działalności mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, osoby prawne  prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych

- prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 10 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne

Na jakie operacje może być przyznana pomoc w ramach działania 19.2 PROW na rozwój działalności?

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 3 lata, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?

Operacje finansowane  mogą być realizowane maksymalne w 2 etapach. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić w terminie:

 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowane?

Zakres kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,
2) Zakupu robót budowlanych lub usług,
3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
5) Zakupu środków transportu –w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne

Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty:

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

- kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
- projektów technologicznych;

 • opłat za patenty lub licencje,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeżeli zostały poniesione od dnia zawarcia umowy w formie:

 • bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelew

Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowane?

Zakres kosztów kwalifikowanych nie obejmuje m.in.:

 • podatku od towarów i usług (VAT)
 • nabycia nieruchomości,
 • nabycia rzeczy używanych,
 • budowy budynków mieszkalnych,
 • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
 • części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy działaniu 19.2 PROW na rozwój działalności?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 70% kosztów kwalifikowanych.
Poziom pomocy może być ustalany indywidualnie przez LGD.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że biznesplan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanej pomocy
Wyprzedzającego finansowania 36,37%.

Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia

 

Wzrost zatrudnienia liczony jest od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie:

 • średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub
 • danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Nowe miejsce pracy należy utrzymać przez 3 lata - tj przez okres 36 miesięcy od momentu otrzymania pomocy.

Pomoc w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej nie przysługuje , jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji  jest  sklasyfikowana jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja  chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów  farmaceutycznych,
 • produkcja metali,  
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy
 • gospodarka magazynowa