Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI

Dotacje na rzecz powstawania nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym.

Beneficjenci
Grupy operacyjne na rzecz innowacji zrzeszające podmioty współpracujące w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym lub leśnictwie, w tym organizacje międzybranżowe, przyczyniające się do osiągnięcia celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez opracowywanie i wdrażanie praktycznych rozwiązań zidentyfikowanych problemów

Kwoty i wielkość wsparcia
Wielkość wsparcia wynosi do 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, 90% na prowadzenie prac badawczych bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, testów, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji.

W przypadku kosztów bezpośrednich związanych z realizacją operacji (koszty inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji) maksymalna intensywność pomocy jest analogiczna do intensywności pomocy w działaniu w ramach którego dane wydatki inwestycyjne byłyby uznane za kwalifikowalne, gdyby operacja była realizowana w ramach działania innego niż działanie „Współpraca”, wdrażanego w ramach Programu., 

O zakwalifikowaniu wydatków inwestycyjnych do charakterystycznych dla danego działania decyduje przeważający rodzaj wydatków inwestycyjnych.
Koszty ogólne są proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości operacji, mogą stanowić nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 2 000 000 zł.

Wsparcie operacji związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem grup operacyjnych EPI oraz realizacji operacji przez grupę operacyjną EPI udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej EPI może ulec wydłużeniu.
Całkowita maksymalna wartość wsparcia operacji związanej z badaniami i inwestycjami, prowadzonej przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł.

Warunki aplikowania po dotację

 • Grupy operacyjne na rzecz innowacji jest utworzona przez co najmniej dwa różne podmioty (z wyłączeniem sytuacji gdy grupę chcą utworzyć rolnik i właściciel lasu), należące do co najmniej dwóch grup z wymienionych poniżej:

- rolnicy i grupy rolników;
- posiadacze lasów;
- instytuty lub jednostki naukowe;
- uczelnie
- podmioty doradcze;
- organizacje branżowe i międzybranżowe,
- przedsiębiorcy sektora rolnego lub rolno-spożywczego (w tym usług
gastronomicznych);
Członkami grupy operacyjnej mogą być także:
- przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego;
- konsumenci i ich organizacje;
- JST.

 • Grupa operacyjna na rzecz innowacji zostaje ustanowiona w celu opracowania lub wdrożenia konkretnej operacji.
 • Grupa operacyjna na rzecz innowacji posiada formę organizacyjno-prawną umożliwiającą zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań.
 • Akt ustanawiający grupę operacyjną na rzecz innowacji określa formę prawną grupy, role poszczególnych partnerów w grupie oraz odpowiedzialność prawną i finansową partnerów lub partnera reprezentującego grupę w związku z funkcjonowaniem grupy i realizacją operacji. Ponadto określa podział odpowiedzialności i własność rezultatów operacji w okresie 5 lat od uzyskania ostatniej płatności, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych operacji finansowanych ze środków Programu.
 • Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie w celu swojego ustanowienia i funkcjonowania oraz realizacji operacji jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  - działa na podstawie ustalonych procedur wewnętrznych z zachowaniem przejrzystości działania, sposobu podejmowania decyzji z unikaniem występowania konfliktu interesów;
  - powołana została w celu realizacji operacji współpracy;
  - działa na podstawie planu operacyjnego zawierającego opis operacji, harmonogram realizacji, opis spodziewanych wyników, opis wkładu w osiąganie celów grupy operacyjnej na rzecz innowacji oraz priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także sposób finansowania realizacji operacji wraz ze źródłami finansowania, w tym wkładu własnego.

Przedmiot operacji
Przedmiotem operacji realizowanych przez grupę operacyjną na rzecz innowacji mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że w przypadku praktyk, procesów i technologii związanych przetwarzaniem tych produktów operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru
Kryteria wyboru będą uwzględniać:

 • potencjał innowacyjny operacji,
 • potencjalną skalę oddziaływania rezultatów operacji,
 • wykonalność operacji (ekonomiczną, techniczną),
 • relację nakładów do spodziewanych rezultatów operacji,
 • zgodność planowanych i źródłowych wyników badań/testów z uznanymi standardami (wiarygodność wyników badań),
 • wysokość wkładu własnego beneficjenta w ramach operacji,
 • stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów Wspólnoty założonych na lata 2014-2020,
 • wkład rezultatów operacji w poprawę lub zasilenie dóbr publicznych,
 • liczbę różnych partnerów w grupie.

Inne ważne uwagi istotne dla zrozumienia i wdrażania działania
Słowo „praktyki” w ramach działania może się odnosić między innymi do praktyk stosowanych w rolnictwie, np.: płodozmianu, gospodarowania glebą lub utrzymywania zadrzewień śródpolnych. Oznacza to możliwość wspierania rozwoju technik/metod będących zasadniczo adaptacjami istniejących technologii itp. do warunków, w których nie są one obecnie stosowane. Innymi słowy, znaczenie słowa „rozwój” jest szerokie.

Termin „projekty pilotażowe” – powszechnie interpretuje się jako „projekty testowe”. Projekt pilotażowy może stanowić element większego procesu „rozwoju”.
Broker innowacji – podmiot będący łącznikiem, zapewniający przepływ informacji oraz ułatwiający nawiązanie współpracy w obszarze innowacji pomiędzy podmiotami sektora rolno-spożywczego, naukowo-badawczego i doradztwem.
Działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu działalności badawczej. Wydatki związane z badaniami będą wspierane jedynie w przypadku badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania i nie mogą być pozycją dominującą kosztów operacji.
Klastry mogą korzystać ze wsparcia w ramach działania, o ile spełniają warunki odnoszące się do grup operacyjnych na rzecz innowacji.


Inne informacje ważne dla działania
Wsparcie obejmuje łącznie tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz operacje (w tym inwestycyjne) przez nie realizowane.