Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MSP Działanie 1.3.1

Prowadzisz firmę w Polsce Wschodniej i szukasz środków na rozwój?

Dobrze trafiłeś! Najbliższy nabór w ramach działania WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MSP startuje już wkrótce.

Zadzwoń 883 43 63 13tel: 883 43 63 13

Zadzwoń! Omówimy szanse pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy, ustalimy warunki współpracy oraz pomożemy przygotować niezbędną dokumentację konkursową.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

 • Oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie. Poza przygotowaniem wniosku i biznesplanu pomagamy również naszym klientom przygotować się do Panelu Ekspertów i oceny merytorycznej wniosku.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie i liczne sukcesy w poprzednich naborach w ramach wskazanego działania.
 • Oceniamy realnie szanse na pozyskanie wsparcia. W dotychczasowych konkursach 95% naszych prognoz w zakresie oceny merytorycznej zostało potwierdzonych pozytywnymi ocenami wniosków naszych klientów
 • Pomagamy naszym klientom od początku do końca realizacji projektu. Współpracując z nami możesz liczyć na pomoc w rozliczeniu wniosku, przygotowaniu do kontroli oraz sprawozdawczości i raportowaniu przed PARP.

 

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o działaniu 1.3.1 WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MSP i zadzwoń skonsultować swój pomysł.

 

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MSP ( Program Operacyjny POLSKA WSCHODNIA poddziałanie 1.3.1 )

W ramach poddziałania 1.3.1 wspierane i dofinansowywane będą projekty przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Na co - czyli koszty kwalifikowane

W ramach dofinansowania wnioskodawca będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu tj.:

 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności
  • przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu,
  • przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej,
  • uzyskanie, walidację i obronę patentu,
  • uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa
   (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia)
 • zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu bądź usługi),
 • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),
 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Poziom pomocy ( Maksymalny % poziom dofinansowania )

Dotacja bezzwrotna o intensywności wsparcia do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Minimalny wkład własny beneficjenta 30 proc. wydatków kwalifikowanych;


(w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%)

Wielkość wsparcia ( Maksymalny wartość dofinansowania )

 • Minimalna wartość dofinansowania 0,7 mln zł,
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 1 mln zł;
 • Maksymalna wartość dofinansowania 7 mln zł;

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

1) do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;

2) przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;

3) działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;

4) w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;

5) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Limity i ograniczenia

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących nabycia nieruchomości, nabycia robót i materiałów budowlanych, rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych tytułem leasingu nie może przekroczyć 1 mln złotych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących rodzajów wydatków wymienionych:
- nabycia nieruchomości i rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych tytułem leasingu nie może przekroczyć 10%;
- nabycia robót i materiałów budowlanych nie może przekroczyć 10%;
łącznych kosztów realizacji inwestycji

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących wydatków na: nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R

nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów w ramach działania WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MSPWDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MSP ( PO POLSKA WSCHODNIA poddziałanie 1.3.1 )- kryteria wyboru projektów

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki

Termin naboru

 • Rozpoczęcie naboru wniosków  1 czerwiec 2017 r. 
 • Zakończenie naboru wniosków  31 lipiec  2017 r.

Alokacja ( pula środków do podziału w naborze ) - 195 mln PLN.

 

Zadzwoń i omów bezpłatnie swój projekt. Dowiedz się więcej o sukcesach naszych klientów. Oceniamy realnie szanse pozyskania wsparcia,warunki współpracy.

Najbliższy nabór w ramach działania WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MSP startuje już 1 czerwca.

Zadzwoń 883 43 63 13ZAPRASZAMY tel: 883 43 63 13