Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Dotacja z 312 PROW

W najnowszym rankingu miesięcznika Fundusze Europejskie - Nasza firma zajęła
1 miejsce w zestawieniu:

Największa liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PROW

Zestawienie najskuteczniejszych firm doradczych
- Największa liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

Kto może zostać Beneficjentem działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

O dotację w ramach działania 312 PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, osoby prawne - planujące rozpoczęcie działalności lub prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych

- prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego PROW na lata 2007-2013.

Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:

 • planuje podjęcie albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
  ( osoby ubezpieczone w KRUS mogą starać się o dotację z działania
  3.1.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  )
 • ma miejsce zamieszkania w przypadku:

- podmiotów planujących podjęcie działalności lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej, lub
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

- podmiotów planujących działalność w ramach działalności innych niż wyżej wymienione - w miejscowości należącej do gminy

 • wiejskiej, lub
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • miejsce położenia nieruchomości - w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - znajduje się w ww. miejscowościach,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE2,
 • został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z
planowanym podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie (w tym pod względem jej kosztów oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw),
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:

grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione - w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania Wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" (działanie 6.2 POKL) objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, 2007-2013
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi
  powyżej 20 tys. zł
  ,
 • płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy - w przypadku operacji 2 - etapowych.

Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą?

Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem działalności lub rozwijaniem
mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?

Operacje finansowane bez udziału leasingu mogą być realizowane maksymalne w 2 etapach. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić w terminie:

 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie,
 • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach,

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowane?

Zakres kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep - będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
Zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją oraz koszty ich montażu.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty:

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

- kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
- projektów technologicznych;

 • opłat za patenty lub licencje,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeżeli zostały poniesione od dnia zawarcia umowy - jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku, w formie:

 • gotówkowej - wyłącznie w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności nie przekracza równowartości
  10 000 zł brutto.
 • bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu - w przypadku transakcji powyżej 10 000 zł brutto.

W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jednakże koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko Wnioskodawcy. W przypadku nieprzyznania pomocy Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowane?

Zakres kosztów kwalifikowanych nie obejmuje m.in.:

 • podatku od towarów i usług (VAT)
 • nabycia nieruchomości,
 • nabycia rzeczy używanych,
 • budowy budynków mieszkalnych,
 • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
 • części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowanych

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że: 

 • 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy,
 • 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy,
 • 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsca pracy.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanej pomocy
Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji, odpowiadającej 110% kwoty zaliczki.

Jeśli operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi (objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich), która jest wymieniona w wykazie działalności wspieranych w ramach działania 123 ?Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", pomoc przyznawana jest i wypłacana do wysokości 100 tys. zł, przy czym ekonomiczny plan operacji (EPO) musi przewidywać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnia zakres rzeczowy operacji.
Wzrost zatrudnienia liczony jest od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie:

 • średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub
 • danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przy ustalaniu limitu pomocy (300 tys. zł) uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych. W przypadku wspólników spółki cywilnej, przy ustalaniu limitu, uwzględnia się działalność wykonywaną w ramach spółki cywilnej oraz we własnym imieniu przez każdego wspólnika.

Osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy (tzw. samozatrudnienie).

Więcej informacji znajdziesz w dokumentach przygotowanych przez nasz zespół. Kliknij i pobierz informator na temat dotacji na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.Dotacje z PROW 312- informator

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o dotację, zapoznaj się z naszą ofertą.Dotacje z PROW 312 - ofertaDotacje z PROW 312 - oferta

Aplikowanie krok po kroku 

 

 

Zwlekanie to naturalny morderca szansy na sukces

Victor Kiam