Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Dotacje na zwiększenie wykorzystania technologii Informacyjno – komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP pozyskanie dofinansowanie na wprowadzenie, rozbudowanie lub zmodernizowanie modelu gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz- wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.
Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:

- B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
- B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
- B2E Business to Employee , model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
- C2C Consumer to Consumer , model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Wsparcie w ramach przedmiotowego działania nie będzie obejmowało dostępu do Internetu. Budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).

Koszty kwalifikowane

 • koszty nabycia nowych środków trwałych
  (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozład unku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartoś ci początkow ej zakupionego /wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta )
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania
  (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej /wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy /producenta lub wyłącznego /autoryzowanego dystrybutora )
 • koszty  usług  doradczych  świadczonych  przez  doradców  zewnętrznych 
  - w  tym  m.in.  zakup  usług  doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i  prawnych,  usługi  doradcze  niezbędne  do  wdrożenia  zakupionych  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych i prawnych,  usługi  doradcze  dotyczące  opracowania  dokumentacji  źródłowej/konstrukcyjnej  nowego  systemu,  usługi  doradcze  w  zakresie  zastosowania  technologii  informacyjno - komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.
 • koszty       personelu 
  (umowa       cywilno - prawna),  w  przypadku  personelu  zaangażowanego  w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej,  
 • dodatkowe koszty ogólne 
  (– koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury  udostępnionej  w  technologii  chmury  obliczeniowej,  usług  związanych  z  kolokacją,  konfiguracją,  parametryzacją, skalowaniem, optymalizacją systemu, hostingiem.)
 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu
  (w zakresie rozwoju produktów i usług w oparciu o TIK, w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;)
 • koszty promocji projektu
  z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji  projektu; warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o  współfinansowaniu    projektu    zgodnie    z  Wytycznymi horyzontalnymi w  zakresie  informacji  i  promocji  - wydatki kwalifikowalne w wysokości do  10% wartości pozostałych  rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;

Dla kogo ( Beneficjenci )

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.
Projekt musi być realizowany na terenie Województwa Śląskiego.

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą wchodziły w zakres rzeczowy projektu a będą zlokalizowane poza województwem śląskim – siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą ewidencjonowane zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne) muszą być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego.

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania o którą może aplikować wnioskodawca 50 tys PLN

Maksymalna wysokość wsparcia 0,5 mln PLN

Poziom pomocy ( %)

Dla regionalnej pomocy inwestycyjnej - 45% Mikro i małe przedsiębiorstwa 35% Średnie

Dla pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP 50%

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne 50%

( wnioskodawca wybiera formę pomocy w ramach której stara się o dofinansowanie, pomoc na usługi doradcze oraz pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne może być ograniczona kwotowo )

Termin naboru działanie 3.3

W roku 2015 nie przewidziano* naborów

( harmonogram naborów może ulec zmianie )