Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Rozwój przedsiębiorczości PROW

Rozwój przedsiębiorczości - dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Warunek ten nie dotyczy operacji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Koszty kwalifikowane

1) Koszty budowy lub modernizacji nieruchomości,
2) Koszty zakupu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku,
3) Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.


Intensywność pomocy

Do 50 % kosztów kwalifikowanych operacji. Limity pomocy będą uzależnione od utworzonych miejsc pracy.

Dla operacji z zakresu odnawialnych źródeł energii zostaną określone szczególne warunki.

Forma pomocy finansowej

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji (części poniesionych kosztów inwestycji).
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Działanie może być wdrażane również w ramach podejścia LEADER.

Warunki kwalifikowalności
1) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w tym deklarowany na potrzeby podatkowe), a w przypadku operacji związanych z nieruchomością, również miejsce położenia nieruchomości, znajdują się na obszarze wiejskim, poza obszarem funkcjonalnym miasta,
2) w wyniku realizacji operacji zostanie utworzone co najmniej jedno miejsce pracy;

Warunek ten nie jest konieczny w przypadku podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych w ramach Priorytetu 2 - Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych

 

Uzasadnienie działania

Obszary wiejskie charakteryzują się wyższym niż na obszarach miejskich wskaźnikiem bezrobocia. Udział działalności pozarolniczej w kształtowaniu struktury zatrudnienia ludności wiejskiej jest niewielki m.in. ze względu na brak pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich jest sposobem na różnicowanie form aktywności gospodarczej na wsi oraz tworzenie dodatkowych źródeł dochodów.

Zakres działania

Działanie ma stymulować przedsiębiorczość na obszarach wiejskich poprzez wsparcie operacji związanych z rozwojem mikro- i małych przedsiębiorstw. Wspieranie aktywności w rozwijaniu działalności gospodarczej przyczyni się do realizacji nadrzędnego celu działania, jakim jest wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc ma charakter dofinansowania operacji dotyczącej rozwoju działalności pozarolniczej i wpływającej na wzrost możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Preferowane będą operacje realizujące rozwiązania innowacyjne.

Cel szczegółowy

Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych, małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy

Podsumowanie

Dotacje w ramach programu Rozwój przedsiębiorczości stanowić będą kontynuację działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej.

Analogicznie jak w poprzednim działaniu dotacja polegać będzie na refundacji poniesionych wydatków na projekty inwestycyjne wiążące się z tworzeniem dodatkowych miejsc pracy.

O dotację będą mogły się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa posiadające siedzibę oraz realizujące inwestycję na terenie wiejskim, bądź w mieście do 5tys mieszkańców.

Więcej informacji - już wkrótce.

Zapraszamy do śledzenia wątku