Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Program MALUCH, Dotacje dla żłobków

Jakie są głów­ne za­ło­że­nia Resortowego Pro­gramu Maluch?

Pro­gram po­le­ga na współ­fi­nan­so­waniu przez bu­dżet pań­stwa two­rze­nia i funk­cjo­nowa­nia no­wych miejsc o­pie­ki nad dzieć­mi w wieku do lat 3 (w wy­jąt­ko­wych przy­pad­kach do lat 4).

Re­ali­zacja Pro­gramu pla­no­wana jest na lata 2011 ? 2013. Mi­nister­stwo Pracy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej w 2011 roku (a także w la­tach 2012 i 2013) o­głosi kon­kurs do­ty­czący do­fi­nan­sowania two­rze­nia, ad­ap­tacji i do­posa­że­nia przez jed­nost­ki sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­nego (gminy) róż­nych in­sty­tu­cji o­pie­ki nad ma­ły­mi dzieć­mi.

Na co można prze­zna­czyć fun­dusze z Resortowego Pro­gramu Maluch?

Pro­gram Ma­luch za­kłada, ze przed­mio­tem do­fi­nan­sowania może być:

 • wy­po­sa­że­nie albo do­posa­że­nie po­miesz­czeń, w któ­rych spra­wo­wana bę­dzie o­pie­ka nad ma­ły­mi dzieć­mi,
 • ad­ap­tacja ist­nie­ją­cych bu­dyn­ków z prze­zna­czeniem na or­ga­ni­zację i funk­cjo­nowa­nie no­wych miejsc o­pie­ki nad ma­ły­mi dzieć­mi,
 • bu­do­wa lub zakup no­wych bu­dyn­ków z prze­zna­czeniem na or­ga­ni­zację i funk­cjo­nowa­nie no­wych miejsc o­pie­ki nad ma­ły­mi dzieć­mi.

Jakie formy o­pie­ki nad dzieć­mi do lat 3 u­względ­nia Resortowy Pro­gram Maluch?

Wszyst­kie dzia­łania prze­wi­dzia­ne przez Pro­gram (a więc wybu­do­wanie no­we­go o­biek­tu, bądź zakup nie­ru­cho­mo­ści przez gminę lub ad­ap­tacja bu­dyn­ku znaj­du­ją­ce­go się w za­so­bach gminy, a także wy­po­sa­żanie po­miesz­czeń, z prze­zna­czeniem na or­ga­ni­zację po­wsta­ją­cych in­sty­tu­cji o­pie­ki nad dzieć­mi w wieku do lat 3) do­ty­czą na­stę­pu­ją­cych form o­pie­ki:

 • żłob­ki,
 • kluby dzie­cięce,
 • dzien­ni o­pie­kunowie.

Do kogo skie­ro­wa­ny jest Resortowy Pro­gram Maluch?

Adre­sa­tami Pro­gramu są jed­nost­ki sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­nego (gminy), w któ­rych ist­nie­je po­trze­ba roz­woju in­sty­tu­cji o­pie­ki nad dzieć­mi do lat 3 (w wy­jąt­ko­wych przy­pad­kach do lat 4) ze wzglę­du na nie­za­spo­kojone po­trze­by spo­łecz­no­ści lo­kal­nych w za­kre­sie do­stęp­no­ści miejsc w tego typu in­sty­tu­cjach.

Pro­gram in­for­mu­je do­dat­kowo, że pre­fero­wa­ne będą te gminy, w któ­rych:

 • wy­stę­pu­je zna­czą­ce za­po­trze­bowanie ze stro­ny ro­dzi­ców na u­miesz­cza­nie dzie­ci w in­sty­tu­cji o­pie­ki nad małym dziec­kiem,
 • w chwi­li o­bec­nej na te­renie gminy nie wy­stę­pu­je ja­kakol­wiek in­sty­tu­cja o­pie­ki nad dzieć­mi do lat 3,
 • licz­ba no­wopow­sta­łych miejsc w in­sty­tu­cji o­pie­ki nad małym dziec­kiem bę­dzie zna­czą­ca w re­la­cji do licz­by dzie­ci w wieku do 3 lat,
 • pro­jekt zre­ali­zo­wany bę­dzie w moż­li­wie najkrót­szym o­kre­sie,
 • jest zna­czą­ca licz­ba dzie­ci w wieku do 3 lat,
 • do­chody gminy w prze­li­czeniu na miesz­kań­ca są ni­skie.

Jakie stan­dar­dy muszą speł­niać in­sty­tu­cje o­pie­kuń­czo-e­du­ka­cyj­ne u­czest­ni­czą­ce w Resortowym Pro­gramie Maluch?

Uczest­nic­two w Pro­gramie Ma­luch wiąże się z wy­peł­nieniem o­kre­ślonych stan­dar­dów, które mają za­pew­nić bez­piecz­ny i opty­mal­ny roz­wój wszyst­kich dzie­ci u­częsz­cza­ją­cych do in­sty­tu­cji o­pie­kuń­czo-e­du­ka­cyj­nych. Stan­dar­dy te od­noszą się do:

 • wy­ma­gań lo­ka­lowych i sa­ni­tar­nych,
 • o­pie­ki i e­du­ka­cji, we­dług któ­rych bę­dzie spra­wo­wana o­pie­ka nad dzieć­mi w żłob­kach, klu­bach dzie­cięcych i przez dzien­nego o­pie­kuna,
 • ja­ko­ści wy­peł­nia­nia funk­cji o­pie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych i e­du­ka­cyj­nych, które muszą być zgod­ne z wa­run­kami i stan­dar­dami ja­ko­ści za­war­ty­mi w u­sta­wie z dnia 5 stycz­nia 2011 r. o o­pie­ce nad dzieć­mi w wieku do lat 3 oraz w ak­tach wy­ko­naw­czych do u­sta­wy.

Jakie są wa­run­ki i stan­dar­dy skła­dania ofert w ra­mach Resortowego Pro­gramu Maluch?

 • o­fer­tę skła­da wy­łącz­nie gmina do wła­ści­we­go wo­je­wody, zgod­nie ze wzo­rem o­fer­ty sta­no­wią­cym za­łącz­nik do Pro­gramu oraz z wa­run­kami za­war­ty­mi w o­głosze­niu,
 • gmina za­pew­nia od­powied­ni wła­sny wkład fi­nan­so­wy wska­zany w za­sadach fi­nan­so­wania,
 • gmina w o­fer­cie zobowią­zu­je się do za­pew­nienia od­powied­niej ob­sa­dy ka­dro­wej,
 • do­pusz­czal­ne jest u­bie­ga­nie się o do­fi­nan­sowanie przez gminę re­ali­zacji wię­cej niż jed­nego za­dania z przed­mio­towego za­kre­su o­kre­ślonego w ra­mach two­rze­nia jed­nej z form (żło­bek, klub dzie­cięcy, dzien­ny o­pie­kun),
 • gmina zobowią­zu­je się do za­pew­nienia funk­cjo­nowa­nia ob­ję­tej do­fi­nan­sowaniem in­sty­tu­cji o­pie­ki nad dzieć­mi do lat 3:
  1. w przy­pad­ku żłob­ków i klu­bów dzie­cięcych ? przez okres nie krót­szy niż 5 lat dla pla­no­wanej licz­by dzie­ci (od daty za­koń­cze­nia re­ali­zacji Pro­gramu),
  2. w przy­pad­ku o­pie­kunów dzien­nych ? przez okres nie krót­szy niż 2 lata dla pla­no­wanej licz­by dzie­ci (od daty za­koń­cze­nia re­ali­zacji Pro­gramu).

Jakie są cele Resortowego Pro­gramu Maluch?

Pro­gram MALUCH za­kłada:

 • stwo­rze­nie wa­run­ków dla roz­woju zróż­ni­co­wa­nych in­sty­tu­cji o­pie­kuń­czo-e­du­ka­cyj­nych dla ma­łych dzie­ci,
 • po­pra­wę stan­dar­dów funk­cjo­nowa­nia in­sty­tu­cji o­pie­ki nad dzieć­mi do 3 lat (w wy­jąt­ko­wych przy­pad­kach do 4 lat),
 • umoż­li­wienie ro­dzi­com i o­pie­kunom dzie­ci pod­ję­cia ak­tyw­no­ści za­wo­dowej,
 • wspo­może­nie jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­nego w two­rze­niu in­sty­tu­cji o­pie­kuń­czo-e­du­ka­cyj­nych dla ma­łych dzie­ci (zgod­nie z po­trze­bami lo­kal­nej spo­łecz­no­ści).

Po­dję­cie dzia­łań na rzecz go­dze­nia pracy za­wo­dowej z o­pie­ką nad dzieć­mi jest speł­nieniem zo­bowią­za­nia Pol­ski do re­ali­zacji celów Stra­te­gii Li­zboń­skiej, która jest klu­czo­wym do­ku­men­tem wy­zna­czają­cym kie­run­ki dzia­łania Unii Eu­ro­pej­skiej w ob­sza­rze roz­woju e­ko­nomicz­nego. Wzrost ak­tyw­no­ści za­wo­dowej u­zna­wany jest za jeden z celów Stra­te­gii. Dla jego o­sią­gnię­cia UE po­stu­luje m.in. sto­sowa­nie róż­no­rod­nych roz­wią­zań u­ła­twiają­cych o­sobom ak­tyw­nym na rynku pracy go­dze­nie obowiąz­ków ro­dzin­nych z za­wo­dowy­mi. Jed­nym z po­stu­la­tów jest ob­ję­cie 33% dzie­ci w wieku 0-3 lata o­pie­ką in­sty­tu­cjo­nal­ną.

Skąd po­chodzą środ­ki na fi­nan­so­wanie Pro­gramu? Pro­gram fi­nan­so­wany bę­dzie ze środ­ków bu­dżetu pań­stwa bę­dą­cych w dys­po­zycji Mi­nistra Pracy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej. Ich łącz­na kwota to 190 mln zł, która zo­sta­nie po­dzie­lona na ko­lej­ne lata w na­stę­pu­ją­cy spo­sób:

 • rok 2011 ? 40 mln zł,
 • rok 2012 ? 60 mln zł,
 • rok 2013 ? 90 mln zł.

 

Wielkość wsparcia wynosi

 

FORMA OPIEKI DZIAŁANIE WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Żłobki Zakup wyposażenia istniejącego budynku 40% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 25 tys. zł
Adaptacja istniejącego budynku 50% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 95 tys. zł
Budowa lub zakup nowego budynku 70% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 440 tys. zł
Kluby dziecięce Zakup wyposażenia istniejącego budynku 40% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 15 tys. zł
Adaptacja istniejącego budynku 50% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 55 tys. zł
Budowa lub zakup nowego budynku 70% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 255 tys. zł
Dzienny opiekun Zakup wyposażenia istniejącego budynku 40% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 5 tys. zł
Adaptacja istniejącego lokalu gminnego 50% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 10 tys. zł

 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak