Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

1 stycznia 2014 roku ruszył program "Bocian" realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację projektów budżet NFOŚiGW w 2014 roku ok. 1 mld zł. Kwota przeznaczona zostanie na dotacje i pożyczki wspierające realizację projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej.

Bocian ma być realizowany do 2017 roku, łączny budżet programu ma wynieść ok. 450 mln zł.

W 2014 roku na wsparcie mogą liczyć małe i średnie instalacje o mocy nie przekraczającej 40 MW. Wspierane będą takie źródła jak np. biogazownie, wiatraki, małe elektorowie wodne, kotłownie na biomasę, systemy fotowoltaiczne, czy instalacje do pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych.

Program Bocian jest bardzo atrakcyjny pod względem oprocentowania pożyczek, która jest wyliczana na podstawie 3-miesięcznego WIBOR z odjęciem 100 pkt bazowych, jednak wysokość oprocentowania nie może być niższa niż 2%. Dodatkowo wysokość pożyczki nie może przekroczyć dozwolonego przez KE stopnia dofinansowania (w przypadku biogazowni 75%, a wiatraków 30% kosztów kwalifikowanych).

Intensywność pożyczki dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć wynosi:

 • elektrownie wiatrowe – do 30 %,
 • systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
 • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
 • małe elektrownie wodne – do 50 %,
 • źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
 • biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
 • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 %;

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

Kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł.
Program skierowany jest dla przedsiębiorców, podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykłady inwestycji

Z programu "Bocian" będzie można dofinansować instalacje fotowoltaiczne o mocy od 200 do 1000 kW. Warunkiem zakwalifikowania projektu fotowoltaicznego do dofinansowania ma być maksymalny jednostkowy koszt inwestycji nieprzekraczający 10 mln zł/MW. 

Oprócz systemów PV z programu "Bocian" będzie można też dofinansować m.in. budowę elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW, systemów geotermalnych o mocy od 5 do 20 MWt, elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, ciepłowni biomasowych o mocy do 20 MWt, biogazowni o mocy od 300 kWe do 2 MWe, wysokosprawnej kogeneracji biomasowej o mocy do 5 MWte.

Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, a okres karencji będzie liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższej niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:
1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;
2) projekty budowlane i wykonawcze;
3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem
budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;
4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.

Terminy kwalifikowalności kosztów przypadają na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2020 r. Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed 01.01.2012 r. Zgodnie z zasadami programu "Bocian" podatek VAT nie zostanie uznany za koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT - będzie on wówczas kosztem kwalifikowanym.
Warunkiem zakwalifikowania wniosku do dofinansowania jest spełnienie kryterium, zgodnie z którym maksymalny koszt jednostkowy inwestycji nie może być wyższy niż:
Rodzaj przedsięwzięcia

 • Elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MWe
Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) 6,3

 • Systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 200 kWp do 1 MWp
Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) 10,0

 • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt
Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) 3,7

 • Małe elektrownie wodne – do 5 MWe
Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) 25,0

 • Źródła ciepła opalane biomasą – źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt
Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) 8,6

 • Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej
Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) 16,0

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 5 MWe
Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW)
7,5 mln zł /1 MWe
dla ORC 20 mln /1 MWe
(średnio 13,75)

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków znajdują się na stronie www.nfosigw.gov.pl.