Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Beneficjenci
Osoby fizyczne

Kwota i wielkość wsparcia
Do 100 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,
druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.
Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

 • budowę lub modernizację obiektów budowlanych;
 • zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • koszty ogólne.

Warunki ubiegania się o dotację
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:

 • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości
  należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • Wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej

Biznesplan powinien zakładać, że:

 • miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w miejscowości, należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub  gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
 • nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).