Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Polska Cyfrowa

HARMONOGRAM NABORÓW NA ROK 2016
Harmonogram naborów PO IR 2015

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 2. 1 Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej

Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

W ramach działania wspierane będą co do zasady – przy zachowaniu neutralności technologicznej – działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie najdalej idących celów w zakresie parametrów technicznych na obszarach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych.

Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie nie tylko parametrów sieci szerokopasmowych wskazanych w EAC (co najmniej 30 Mb/s), ale także potencjalnie wyższych. Przyjęte rozwiązania technologiczne powinny w przyszłości umożliwić jej dalszą rozbudowę , tj. podnoszenie parametrów przepustowości i przepływności, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów

Dofinansowania będą kierowane dla projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s oraz na wsparcie projektów z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, gdzie budowa sieci zgodnie z wymaganiami EAC nie jest uzasadniona ekonomicznie, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na dostarczaniu usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s. Wdrożenie tak ściśle ukierunkowanej interwencji obejmie niewielki odsetek gospodarstw domowych i będzie rozpatrywane tam, gdzie inny sposób interwencji publicznej będzie nieskuteczny lub nieefektywny. Udzielane wsparcie w ramach celu szczegółowego będzie odbywać si ę przy zachowaniu neutralności technologicznej.

Grupy beneficjentów: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze). Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ukierunkowania terytorialne: obszary, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.

Planuje się , iż projekty wyłaniane będą w trybie konkursowym. Podstawą do określenia szczegółowych zasad wyboru projektów będą przede wszystkim dane oraz informacje pozyskane przez UKE w ramach corocznej inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozwoli na określenie obszarów kraju wymagających interwencji publicznej przy udziale środków UE.

 

 

Oferujemy wsparcie dla firm, JST oraz pozostałych podmiotów planujących aplikowanie po dotacje w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 w postaci:

  • Przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność,
  • Monitorowania wydatków ponoszonych w okresie realizacji projektu pod kątem ich zgodności z przyjętym budżetem i kwalifikowalności,
  • Przygotowywania niezbędnej dokumentacji merytorycznej projektu
  • Monitorowania realizacji projektu od strony finansowej zgodnie z wymogami Instytucji Finansujących i wnioskiem
  • Opisywania, dekretowania, zatwierdzania pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych
  • Analizy i kontroli poprawności realizacji budżetów zadaniowych projektów
  • Przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych projektów
  • Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej
  • Pomocy w realizacji zadań Projektu
  • Wsparcia w zakresie monitoringu, ewaluacji

Nie czekaj aż wyprzedzą Ci inni

Zadzwoń - Postaramy się określić możliwości pozyskania wsparcia oraz ustalimy szczegóły współpracy

Tel: 883-43-63-13       E-mail: biuro@all-grants.pl