Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii - działanie 4.1 RPO Śląskie.

Dotacje na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Dla kogo ( Beneficjenci )

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich.

Wielkość wsparcia

Minimalna jak i Maksymalna wartość dofinansowania o którą może aplikować wnioskodawca może zostać opublikowana wraz z ogłoszeniem o naborze.

Poziom pomocy ( %)

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych

W ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla beneficjentów

Na co - czyli koszty kwalifikowane

Przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także budowa/modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci dystrybucyjnej. Istnieje możliwość wsparcia projektów w formule "słonecznej gminy". Możliwa jest także budowa nowej infrastruktury oświetleniowej opartej o OZE bez podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej.

Dofinansowaniu udzielane będzie głównie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

Koszty kwalifikowane - szczegółowo

Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in. :

 • ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa,
 • przygotowanie opracowań dotyczących wpływu na środowisko  – efekt  ekologiczny  (zmniejszenie  emisji  CO2, gazów szkodliwych i pyłów). projekt budowlany, proje kt wykonawczy,
 • dokumentacja  aplikacyjna, przetargowa  i  geodezyjna  (np. studium wykonalności / biznes  plan  lub  ich  elementy, program funkcjonalno - użytkowy, kosztorys inwestorski),
 • raport oddziaływania na środowisko oraz  niezbędne decyzje administracyjne,
 • opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
 • wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie , 
 • mapy lub  szkice sytuujące projektu ,
 • opracowania dotyczące analizy potrzeb,
 • audyty energetyczne

Usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.:

 • inspektor nadzoru inwestorskiego ,
 • inżynier kontraktu ,
 • inwestor zastępczy,
 • nadzór nad projektem, np.  nadzory architektoniczne, autorskie, konserwatorskie .

Wydatki na p race budowlane , instalacyjne i adaptacyjne , m.in. :

 • budowy/przebudowy każdej instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych,
 • budowy przyłącza elektoenergetycznego do sieci dystrybucyjnej,
 • budowy/ nabycia nowej infrastruktury oświetleniowej opartej o OZE bez podłączania jej do sieci  elektroenergetycznej ,
 • przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów)
 • prace zabezpieczające teren objęty projektem ,
 • roboty budowlane  (materiały i roboty budowlane) ,
 • przebudowa/budowa infrastruktury technicznej:  przewodów lub urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych,  ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby przebudowy/budowy ,
 • prace budowlano - montażowe ,
 • prace instalacyjne ,
 • prace rozbiórkowe , 
 • prace związane z zagospodarowaniem terenu .

Wydatki dotyczące pomiarowania instalacji OZE  wraz   z systemami do zdalnego monitoringu  i platformami internetowymi, jako element szerszego projektu .

Wydatki na informację i promocję. Wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno - promocyjnych.

 

Ze wsparcia wykluczone są inwestycje instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:
- en. wodna (powyżej 5 MWe),
- en. wiatru (powyżej 5 MWe),
- en. słoneczna (powyżej 2 MWe/MWth),
- en. geotermalna (powyżej 2 MWth),
- en. biogazu (powyżej 1 MWe),
- en. biomasy (powyżej 5 MWth/MWe)
W przypadku kogeneracji – projekty, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.

Możliwość realizacji projektów w formule ESCO, która z założenia stanowi formę pomocy publicznej.

Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO, która następnie, w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji lub modernizacji. Innymi słowy, inwestor spłaca koszt inwestycji / modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych / modernizacyjnych.

Termin naboru działanie 4.1

2015-10-28 do 2016-03-04