Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy
Obszar programowy Środki
A. Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) 137 000 000 EUR
B. Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego  3 112 000 EUR
C. Dwustronna współpraca badawcza 36 830 000 EUR
D. Dwustronny program stypendialny  5 000 000 EUR
E. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia 60 000 000 EUR
F. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć   3 000 000 EUR
G. Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 10 000 000 EUR
H. Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości 14 000 000 EUR
I. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 13 000 000 EUR

 

A. Obszar programowy: Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS)

Program:  Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce

Rezultaty: 
Wychwycony i bezpiecznie zmagazynowany CO2

Pogłębiona wiedza i międzynarodowa współpraca w obszarze technologii CCS

 

B. Obszar programowy: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Program: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego


Cel: Promowanie godnej pracy i poprawa współpracy trójstronnej między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Rezultaty: 

 • Poprawa struktur i praktyk w zakresie dialogu społecznego i dialogu trójstronnego,
 • Lepsze zrozumienie korzyści płynących z godnej pracy,
 • Lepszy dostęp do zatrudnienia i uczestnictwo na rynku pracy,
 • Większa koncentracja na wymiarze społecznym mobilności siły roboczej,
 • Wspieranie równości płci i zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy,
 • Poprawa równowagi między pracą a życiem prywatnym i rodzinnym,
 • Większe zdolności adaptacyjne i możliwości kształcenia ustawicznego pracownika.


C. Obszar programowy: Dwustronna współpraca badawcza

Program:  Norwesko-Polska Współpraca Badawcza (program partnerski z darczyńcami)

 

D. Obszar programowy: Dwustronny program stypendialny

Program:   Norwesko-Polski Program Stypendialny (program partnerski z darczyńcami)

Rezultaty
:

 • Zwiększona mobilność studentów oraz pracowników szkolnictwa wyższego pomiędzy Państwami - Beneficjentami a Norwegią,
 • Rozszerzona i wzmocniona współpraca instytucjonalna w sektorze szkolnictwa wyższego pomiędzy Państwami - Beneficjentami a Norwegią.

E. Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia

Program nr 1:  Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Rezultaty:

 • Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa),
 • Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa,
 • Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Program nr 2: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (program partnerski z darczyńcami)

Rezultaty
:

 • Zmniejszone nierówności pomiędzy grupami społecznymi,
 • Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa),
 • Lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa,
 • Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

 

F. Obszar programowy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Program: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć


Rezultaty:

 • Zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć,
 • Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

G. Obszar programowy: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Program: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Rezultaty:

 • Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen,
 • Wzmacnianie współpracy między policją w państwach członkowskich strefy Schengen,
 • Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych,
 • Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi.

H. Obszar programowy: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Program: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości 


Rezultaty:

 • Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości),
 • Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
 • Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych,
 • Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa.

I. Obszar programowy: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Program: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Rezultaty:

 • Częstsze stosowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności,
 • Zwiększone kompetencje osadzonych oraz kadry Służby Więziennej.

 

źródło oraz dodatkowe informacje: Fundusze norweskie