Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Mechanizm Finansowy EOG

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Obszar programowy Środki
A. Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów   20 000 000 EUR
B. Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola   15 000 000 EUR
C. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii   75 000 000 EUR
D. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych   37 000 000 EUR
E. Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej     9 544 500 EUR
F. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia   10 000 000 EUR
G. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego   60 000 000 EUR
H. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego   10 000 000 EUR
I. Fundusz Stypendialny    5 000 000 EUR

 

A. Obszar programowy: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów

Program: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Rezultaty:

 • Zwiększony potencjał dla efektywnego zarządzania obszarami Natura 2000 i ich monitorowania,
 • Zwiększony potencjał lokalnych ekosystemów przeciwko obcym gatunkom inwazyjnym,
 • Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji nt. różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów,
 • Wzmocniona integracja czynników dot. różnorodności biologicznej z politykami sektorowymi oraz ustawodawstwem,
 • Zwiększony potencjał ekologicznych organizacji pozarządowych promujących różnorodność biologiczną.
   

B. Obszar programowy: Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola

Program: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Rezultaty:

 • Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dot. środowiska  w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli,
 • Pełniejsze informacje na temat wpływu, stanu i tendencji w zakresie ochrony środowiska,
 • Zwiększona świadomość na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz edukacja w tym zakresie.
   

C. Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Cel: Zmniejszone emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza

Rezultaty:

 • Polepszona efektywność energetyczna w budynkach,
 • Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
 • Rozbudowane strategie w celu polepszenia wykorzystania schematu zielonych inwestycji,
 • Polepszona zdolność do tworzenia rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • Wzrost świadomości społecznej i edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • Wzrost świadomości społecznej i edukacji w zakresie kwestii dotyczących efektywności energetycznej.
   

D. Obszar programowy: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Program: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Cel:  Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wkładu w sprawiedliwość społeczną, demokrację i zrównoważony rozwój
 

E. Obszar programowy: Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej 

Program: Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej 
 

F. Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia

Program: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych

Rezultaty:

 • Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa),
 • Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa,
 • Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.
   

G. Obszar programowy: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Rezultaty:

 • Odbudowane, odnowione, zabezpieczone dziedzictwo kulturowe,
 • Udokumentowana historia kultury,
 • Dalszy rozwój społeczności lokalnych i stworzenie zrównoważonych pod względem gospodarczym warunków do życia poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • Powszechne udostępnienie dziedzictwa kulturowego.
   

H. Obszar programowy: Promowanie różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Program: Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (program partnerski z darczyńcami)

Rezultaty:

 • Zaprezentowanie kultury i sztuki szerokiej publiczności,
 • Wzrost świadomości dotyczącej różnorodności kulturowej oraz umocnienie dialogu międzykulturowego.
   

I. Obszar programowy:  Fundusz stypendialny

Program: Program stypendialny EOG (program partnerski z darczyńcami)

Rezultaty:

 • Zwiększona mobilność studentów oraz pracowników szkolnictwa wyższego pomiędzy Państwem Beneficjentem a państwami EFTA-EOG,
 • Rozszerzona i wzmocniona współpraca instytucjonalna na wszystkich poziomach sektora edukacji (edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, kształcenie zawodowe i osób dorosłych) pomiędzy Państwem ? Beneficjentem a państwami EFTA-EOG,
 • Zwiększona mobilność pracowników sektora edukacji ze wszystkich poziomów edukacji pomiędzy Państwem-Beneficjentem a państwami EFTA- EOG.

 

źródło oraz dodatkowe informacje: EOG - Norweskie Mechanizm Finansowy