Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Działanie 1.1 RPO Śląskie

Dofinansowanie rozwoju kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

Dla kogo ( Beneficjenci )

W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum jest jednostka naukowa. Projekty mogą być realizowane przez następujące podmioty:
1. Uczelnie
2. Jednostki naukowe
3. Konsorcja naukowe
4. Konsorcja naukowo-przemysłowe
5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
8. Fundacje
9. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania może zostać ustalona na etapie ogłoszenia konkursu.

Maksymalna - n/d

Poziom pomocy ( %)

Maksymalny poziom wsparcia do 85% kosztów

Na co - czyli koszty kwalifikowane

Dofinansowane będą projekty polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej, wyposażeniu specjalistycznych laboratoriów badawczych. Ponadto, elementem wsparcia będą także inwestycje w zakresie budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R.

Dofinansowaniu nie dotyczy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych stosowanych przez instytuty badawcze i instytucje naukowe. W ramach działania nie przewiduje się dofinansowania regionalnych agend badawczo-rozwojowych.

W ramach Działania 1.1 wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną oraz infrastrukturę wykorzystywaną do świadczenia usług zdrowotnych.
Ponadto, nie przewiduje się finansowania kosztów wynagrodzeń oraz kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury B+R.
W ramach Działania 1.1 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki:

  • przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
  • przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R charakteryzuje możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych,
  • nowe przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych może otrzymać wsparcie jedynie, gdy stanowi element dopełniający istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013, przy założeniu, że infrastruktura powstała w latach 2007-2013 nie może stanowić wkładu do projektu.
  • przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R zostało uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego w celu uniknięcia powielania inwestycji,
  • przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R po uzgodnieniu pomiędzy wyżej wskazanymi stronami, znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym.
  • przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce),
  • powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie na zasadach określonych w regulaminie lub innym równoważnym dokumencie przyjętym przez danego projektodawcę w zakresie funkcjonowania i użytkowania danej infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.
  • finansowanie infrastruktury TIK w jednostkach naukowych jest możliwe w ramach Działania 1.1 tylko wówczas, gdy infrastruktura ta jest niezbędna do realizacji projektu badawczo-rozwojowego,
  • przedstawienie i ocena biznes planu obejmującego m.in.: przyszłe wykorzystanie infrastruktury i wykazanie, że będzie ona używana przez i na rzecz przedsiębiorstw
  • plan finansowy, który przewiduje znaczny wzrost udziału przychodów ze źródeł sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich

Termin naboru działanie 1.1

Brak naborów w 2015r