Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Dofinansowanie dla gmin, JST na  inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Dotacja na OZE w ramach PROW 2014-2020 skierowane będą do następujących podmiotów

Beneficjenci

 • gmina,
 • spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,
 • związek międzygminny.

Wielkość wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł nabeneficjenta w okresie realizacji Programu.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 •  realizowana jest w miejscowości, należącej do:

- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
lub
- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • nie ma charakteru komercyjnego;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, w przypadku gdy taki istnieje lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.