Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Dotacje na spłatę części kredytu na inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Okres realizacji programu 2013r-2015 r.
Budżet działania - 60 mln zł.

Forma wsparcia
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

 Dotacja w wysokości
a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć polegających na zakupie urządzeń wraz z zainstalowaniem pojedynczego urządzenia lub określonej liczby urządzeń,
b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynku/ów,
c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym sporządzonym wg zasad określonych przez NFOŚiGW. Zakres rzeczowy zrealizowanej w ramach kredytu z dotacją inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10.000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży system według zasad określonych przez NFOŚiGW.
2) Przy ustalaniu intensywności pomocy uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

Działania inwestycyjne:

  • Przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista urządzeń jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej;
  • Przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej;
  • Przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej;
    Zgłoszony do termomodernizacji budynek winien pozostawać w dysponowaniu beneficjenta, na podstawie jednej z następujących form władania nieruchomością: prawo własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawa, z tym, że umowa użytkowania, najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie nie krótszym niż do końca planowanego okresu trwałości przedsięwzięcia;
  • Inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej.

Warunki dla beneficjentów
a) wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
b) kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia
c) wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz potwierdzeniu przez bank osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z wymogami określonymi przez NFOŚiGW.
d) dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem zawarcia umowy o kredyt, objętej dotacją ze środków NFOŚiGW.
e) beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno–prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia.
f) beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres minimum 3 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
g) dotacje na częściowe spłaty kapitału

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.

Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW będzie opublikowany na stronie internetowej NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl).