Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

INTERNACJONALIZACJA MŚP DZIAŁANIE 1.2

Internacjonalizacja MŚP Działanie 1.2 Polska Wschodnia

INTERNACJONALIZACJA MŚP DZIAŁANIE 1.2 PO Polska Wschodnia

Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie ma wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz pomóc w aktywnym poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.
ie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową.

Na co - czyli koszty kwalifikowane

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

1)    koszty usług doradczych w zakresie:

a.    wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
b.    przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym), c.    budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
d.    przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,
e.    wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
f.    uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
g.    tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
h.    uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
i.    pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;

2)    koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w szczególności:

a.    projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych,
b.    zakup niezbędnego oprogramowania,
c.    doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 2 może wynosić do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;

3)    koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

a.    wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
b.    zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
c.    zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
d.    podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e.    opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
f.    wpis do katalogu targowego,
g.    opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych,
h.    zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw,
i.    zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach lub misjach,
j.    zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 3 może wynosić do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku udzielenia pomocy de minimis kwalifikowalne są koszty, o których mowa w lit. a-j.

W przypadku udzielenia pomocy na udział MŚP w targach do kwalifikowalnych zalicza się koszty, o których mowa w lit. a-g.

W ramach II Etapu w przypadku kosztów, o których mowa w:

 • pkt 1 oraz pkt 2 lit. c maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku udzielenia pomocy zgodnie z Rozdziałem 5 Rozporządzenia (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP) lub 80% kosztów kwalifikowalnych a w przypadku wsparcia, o którym mowa w Rozdziale 9 Rozporządzenia (pomoc de minimis),
 • pkt 2 lit. a i b maksymalna intensywność pomocy wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych,
 • pkt 3 lit. a-g maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku udzielenia pomocy na udział MŚP w targach,
 • pkt 3 lit. a-j maksymalna intensywność pomocy wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku udzielenia pomocy de minimis.

Poziom pomocy ( Maksymalny % poziom dofinansowania )

W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis 80%

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z pomocy de minimis - pomoc publiczna– do 50% kosztów kwalifikowanych

Wielkość wsparcia ( Maksymalny wartość dofinansowania )

Etap I – 50 tys. PLN
Etap II – 500 tys. PLN

Kryteria wyboru projektów

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,
 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Termin naboru

ogłoszenie konkursu   marzec 2017 r.  rozpoczęcie naboru wniosków  kwiecień  2017 r.  zakończenie naboru wniosków  czerwiec 2017 r.