Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP RPO Śląskie

Innowacje w MŚP 

Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań

W ramach działania 3.2. realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dla kogo ( Beneficjenci )

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - mające siedzibę na terenie RP i realizujące projekt na terenie województwa śląskiego

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania o którą może aplikować wnioskodawca 100 tys PLN

Maksymalna wysokość wsparcia 2 mln PLN

Poziom pomocy ( %)

Dla regionalnej pomocy inwestycyjnej - 45% Mikro i małe przedsiębiorstwa 35% Średnie

Dla pomocy de minimis 50%

Na co - czyli koszty kwalifikowane

Wsparcie ma być udzielane na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi),  procesu.  Działanie 3.2. obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in:

 • koszty nabycia nowych środków trwałych
  (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego /wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta )
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania
  (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej /wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy /producenta lub wyłącznego /autoryzowanego dystrybutora )
 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu
  (w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z  produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników  oprogramowania i sprzętu  – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5%  wartości pozostałych rzeczywiście  poniesionych wydatków  kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;)
 • koszty  usług  doradczych ,   
  (w    tym    m.in.  zakup  usług  doradczych  związanych  z  zastosowaniem  i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do  wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,  usługi doradcze dotyczące  opracowania  dokumentacji  źródłowej/konstrukcyjnej  nowego  systemu,  usługi  doradcze  związane  z  planowanym  wprowadzeniem  produktów  - wydatki   kwalifikowalne   w wysokości  do  5%  wartości  pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków  kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi; do kosztów tych nie należą us ługi związane z bieżącą działalnością gospodarczą beneficjenta, które mają  charakter ciągły lub okresowy, takie jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, finansowego, itp)
 • koszty promocji projektu
  (z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu)

Preferencje

Pierwszeństwo w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 tj. w następujących dziedzinach

Inteligentne specjalizacje

 • Energetyka
 • Medycyna
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

Specjalizacje technologiczne

 • Technologie medyczne
 • Technologie dla energetyki i górnictwa
 • Technologie dla ochrony środowiska
 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
 • Produkcja i przetwarzanie materiałów
 • Transport i infrastruktura transportowa
 • Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy
 • Nanotechnologie i nanomateriały

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Innowacje w MŚP

- czyli co zwiększa szanse pozyskania wsparcia Kryteria wyboru projektów - Innowacje w MŚP - Śląskie

Termin naboru działanie 3.2

od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

Alokacja - pula środków do podziału na konkurs 48mln euro ( ok 195 mln PLN )