Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Infrastruktura wychowania przedszkolnego Działanie 12.1 RPO Śląskie

Dotacje na przebudowę, budowę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, dostosowaniem lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla kogo ( Beneficjenci )

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji
 3. Organizacje pozarządowe
 4. Osoby prawne oraz fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania - może zostać ogłoszona na etapie publikacji ogłoszenia o naborze

Maksymalna wysokość - n/d

Poziom pomocy ( %)

Maksymalny poziom pomocy 85% kosztów kwalifikowanych

Na co - czyli koszty kwalifikowane

W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające na przebudowie infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Możliwe będzie przeprowadzenie prac związanych z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces uczenia się osób niepełnosprawnych.

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie jasnej wizji i kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury z uwzględnieniem analizy ekonomicznej po zakończeniu projektu, stanu istniejącej infrastruktury, terytorialnych deficytów w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego oraz kwestii demograficznych takich jak:

 • liczba dostępnych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w placówkach przedszkolnych;
 • liczba urodzeń dzieci na danym obszarze w ostatnich kilku latach oraz trendy w tym zakresie;
 • szacowana brakująca liczba miejsc w przedszkolach;
 • zakładana liczba nowo utworzonych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat (nie należy wliczać dzieci już objętych edukacją przedszkolną np. w przypadku budowy nowej infrastruktury nie należy ujmować dzieci, które zostaną przeniesione do nowego budynku w ramach funkcjonujących już grup przedszkolnych);
 • procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w danej gminie, w tym upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat (stan na 2012 r.).

Ponadto, w przypadku budowy nowego przedszkola należy w dokumentacji aplikacyjnej przedstawić informacje o:

 • stanie technicznym istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego,
 • braku możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury na placówki wychowania przedszkolnego (np. braku możliwości wykorzystania na przedszkola budynków po likwidowanych szkołach).

W ramach interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego będzie możliwa modernizacja budynku oraz wyposażenie. Wykaz wyposażenia możliwy do zakupu zostanie doprecyzowany w wytycznych

W ramach działania dopuszcza się prace polegające na termomodernizacji obiektu i wymianie źródła ciepła jako dodatkowy element szerszego projektu dotyczącego przebudowy, budowy, wyposażenia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

Za niekwalifikowane (tj. nie podlegające dofinansowaniu) uznawane będą koszty zagospodarowania terenu wokół placówek wychowania przedszkolnego oraz budowy dróg dojazdowych.

Wyjątkiem jest budowa placu zabaw, możliwa tylko jako element uzupełniający projekt polegający na budowie infrastruktury wychowania przedszkolnego. Koszt budowy nowego placu zabaw nie może przekroczyć kwoty 200 000 złotych. Natomiast rozbudowa placu zabaw przy istniejących przedszkolach będzie możliwa do kwoty 100 000 złotych.

Bieżące konserwacje oraz remonty placów zabaw są kosztem niekwalifikowanym, z wyłączeniem sytuacji gdy infrastruktura zagraża życiu i zdrowiu korzystających z niej osób (zgodnie z wymogami BHP).

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich

Limity

Koszt budowy nowego placu zabaw nie może przekroczyć kwoty 200 000 złotych. Natomiast rozbudowa placu zabaw przy istniejących przedszkolach będzie możliwa do kwoty 100 000 złotych.

Termin naboru działanie 12.1

 • 27.07.2015 – 30.10.2015 ZIT - tj dla miast/ gmin z obszaru Metropolii Górnośląskiej i jej otoczenia funkcjonalnego tj. z  obszaru Subregionu Centralnego -> zobacz listę gmin dla wskazanego obszaru Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Śląskie
  oraz dla miast i gmin z subregionu Zachodniego Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT) Śląskie

 • 01.09.2015 – 30.10.2015 - Subregiony Północny Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT) Śląskie i Południowy Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT) Śląskie