Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Najważniejsze informacje dla wnioskodawców starających się o dofinansowanie na rozwój działalności w ramach działania 19.2 PROW Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Dofinansowanie na projekt wnioskodawcy jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W ramach inwestycji można ubiegać się o zaliczkę ( do 50% kwoty dofinansowania tj. maks. do 150 tys PLN - wymaga jednak dużej ilości załączników związanych z jej zabezpieczeniem ) bądź tzw. wyprzedające finansowanie operacji.
W ramach wyprzedzającego finansowania wnioskodawca może otrzymać maks do 36,37% wnioskowanej kwoty wsparcia bez zabezpieczenia ( sugerowane rozwiązanie )

W Programie nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych rzeczy.

Maksymalna kwota do finansowania 300 000 PLN, maksymalny poziom dofinansowania 70%

Maksymalna kwota pomocy dla operacji będzie ustalona przez Lokalną Grupę Działania.

Wymogiem dla wszystkich wnioskodawców jest utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej.

Koszty kwalifikowane operacji obejmują koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

5) Zakupu środków transportu –w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne


Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1) Operacja zakłada utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

2) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie utworzenia działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na utworzenie firmy (Powiatowe Urzędy Pracy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”);

3) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego –w przypadku PKD produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów


Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

a) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;
e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,
f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
g) beneficjent wykaże, że:

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów
lub,
2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować,
lub
3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną,
lub
4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.
5) Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w (oddziały powiatowe ARiMR);

Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest mikroprzedsiębiorcą (do 10 pracowników), albo małym przedsiębiorstwem (do 50 pracowników).

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana jako:

1) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) Górnictwo i wydobywanie;
3) Działalność usługowa wspomagająca górnictwa i wydobywanie;
4) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych;
8) Produkcja metali;
9) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli
10) Transport kolejowy i lotniczy
11) Gospodarka magazynowa.

( weryfikacja na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r.)

WAŻNE!!!
Lokalne kryteria wyboru premiują operacje w jak największym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.