Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

 

Poznaj naszą ofertę sporządzenie dokumentacji w procesie aplikowania po pożyczkę z Funduszu PożyczkowegoPrzygotowanie wniosku pożyczkowego - oferta

Fundusze Pożyczkowe

Podstawowe informacje dotyczące Funduszy Pożyczkowych

Celem działania Funduszy jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału w postaci pożyczek. Działalność funduszy wspiera również rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości oraz wpływa na rozwój całej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności.

Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców ( często również średnich) oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

 • finansowanie inwestycji,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych , usługowych,
 • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.
 • oraz wiele innych ustalanych każdorazowo, indywidualnie w statucie Funduszu Pożyczkowego

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to:
 • niższe atrakcyjne oprocentowanie niż w przypadku kredytów komercyjnych
  [ koszt pozyskania pożyczki może być do 2-10 razy tańszy niż kredytu!!]
 •  brak konieczności ubezpieczania pożyczki oraz brak innych dodatkowych, ukrytych opłat występujących przy korzystaniu z kredytów dla firm
 • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki

Udzielane pożyczki skierowane są do mikro, małych, średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osób planujących podjęcie pierwszej działalności gospodarczej, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, przy czym:

 • udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki,
 • pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,
 • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120tys zł
  [ limit ten nie obowiązuje we wszystkich Funduszach i może on wzrastać nawet do 600tys zł - górny limit nie jest sztywno określony i zależy od oferty Funduszy Pożyczkowych z danego województwa]
 • pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

Oprocentowanie 

Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej. 

Oprocentowanie stopy referencyjnej NBP (obecnie 4,25%)
( oprocentowanie bywa również pomniejszane o tzw. wskaźnik społeczny (w zależności od wpływu projektu na czynniki społeczne wskaźnik przyjmuje wartość od 0 do 2 pp.).
Najtańsza oferta konkurencyjnych produktów jakimi są kredyty dla firm zaczyna się od oprocentowania wynoszącego od 7% ( do tej kwoty banki najczęściej doliczają również marże, opłaty za podwyższenie wysokości kredytu, za wcześniejszą spłatę, prowizje za wydanie promesy kredytowej. Dodatkowo wymaga się od kredytobiorcy ubezpieczenia kredytu oraz wykupienia polisy.
Wszystkie dodatkowe opłaty powodują, iż koszt kredytu wzrasta często od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, dlatego też możliwość pozyskania preferencyjnej pożyczki z Funduszu Pożyczkowego stanowi najtańszą ofertę pozyskania kapitału na rynku.

W zależności od oferty danego Funduszu preferencyjna pożyczka inwestycyjna (objęta zasadami Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej) oprocentowana jest według stałej stawki równej już od 1% w skali roku.

O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który:

 • spełnia kryteria definicji małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie obsługiwanym przez fundusz,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i pomysł na rozwój firmy,
 • terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa,
 • nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

Zasady udzielania pożyczek:

 • pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe, [ bądź inne określone w regulaminie wybranego Funduszu Pożyczkowego
 • kwota pożyczki wynosi najczęściej maksymalnie do 120 tys. zł na jeden cel,
  (w niektórych funduszach maksymalna kwota pożyczki jest wyższa),
 • okres spłaty pożyczki to najczęściej 36 miesięcy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie rat kapitału. W indywidualnych funduszach istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy,
 • minimalny wkład własny pożyczkobiorcy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia,
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej),
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie przez poszczególne fundusze, w zależności od branży działalności i stopnia ryzyka wynosi najczęściej 0,5%-3%, w zależności od wielkości firmy.
 • spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci  weksla in blanco oraz dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone.

Pożyczkę udziela się w większości przypadków po zapoznaniu się z wymogami Funduszu Pożyczkowego na podstawie analizy

 • wniosku pożyczkowego
 • biznesplanu przedsięwzięcia
 • wraz z pozostałymi załącznikami, oświadczeniami określonymi przez wybrany Fundusz Pożyczkowy w regulaminie

W zależności od regulaminu biznesplan może stanowić integralną część wniosku, bądź też niezależny załącznik wymagany do oceny i analizy ryzyka dokonywanej przez pracowników funduszu.

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o niskooprocentowaną preferencyjną pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego , zapoznaj się z naszą ofertą.Wnioski do Funduszy Pożyczkowych - ofertaWnioski do Funduszy Pożyczkowych - oferta

 


Nic na tym świecie nie jest tak piękne, jak idea, której czas nadszedł

Wiktor Hugo