Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Fundusz Norweski, Mechanizm Finansowy EOG

Obszary programowe - wybierz działanie aby dowiedzieć się więcej

 

 

 

Informacja

 Jeśli jesteście Państwo zainteresowani aplikowaniem po dotacje w ramach mechanizmu EOG oraz funduszu norweskiego - zapraszamy do współpracy

Tel: 883-43-63-13       E-mail: biuro@all-grants.pl


Zapisz się na Newsletter

Fundusz Norweski EOG

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Są to dodatkowe, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Państwami - darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Kraje te w zamian za możliwość korzystania ze swobód Jednolitego Rynku, zobowiązały się stworzy Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu stworzenia warunków do udzielenia pomocy finansowej mniej zamożnym członkom UE posiadającym najniższy poziom PKB. Głównym celem utworzonych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Potencjalni beneficjenci

Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.

Minimalna wartość dofinansowania

Generalnie minimalna wartość dofinansowania została ustanowiona na 170 tys. euro.
Ponadto, w ramach niektórych programów przewidziano możliwość ustanowienia Funduszu małych grantów, gdzie minimalna wartość dofinansowania może wynosić od 5 tys. euro do 250 tys. euro.


Zakres wsparcia

1. Wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Na ten obszar zostanie skierowanych 137 mln euro. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone przede wszystkim na budowę instalacji CCS w Elektrowni Bełchatów. Przewiduje się również działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie technologii CCS.

2. Ochrona środowiska, na którą przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają też działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych.

3. Na Konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego przeznaczono 60 mln euro. Oprócz tego, 10 mln euro zostanie skierowane na działania ?miękkie? dotyczące promocji kultury i sztuki wśród szerokiej publiczności oraz wzrostu świadomości dotyczącej różnorodności kulturowej oraz umocnienia dialogu międzykulturowego.

4. Wsparcie obszaru zdrowia będzie miało na celu dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Na ten obszar przeznaczono 70 mln euro.

5. Na wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej przeznaczono blisko 37 mln euro. Badania mają dotyczyć ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, z uwzględnieniem tematyki migracji. W ramach powyższej kwoty 3 mln euro zostanie przeznaczone na badania naukowe w obszarze ?Promowanie równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym?.

6. Kontynuowane będzie też wsparcie na rzecz mobilności studentów i pracowników naukowych szkolnictwa wyższego, a także współpracy instytucjonalnej pod postacią Funduszu Stypendialnego (10 mln euro). 

7. Nowością w stosunku do zakresu wsparcia w ramach poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych będzie Program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wartości 3 mln euro.

8. Na wsparcie obszaru Schengen i walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych przeznaczono 10 mln euro.

9. Na wsparcie wymiaru sprawiedliwości skierowano 14 mln euro. Z powyższych środków będzie można zrealizować przede wszystkim działania z zakresu poprawy zdolności administracyjnych sądów, informatycznych centrów archiwalnych dla sądów, wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania sądami oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

10. Nowością w stosunku do zakresu wsparcia w ramach poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych będzie m.in. wsparcie Służby Więziennej (13 mln euro). Obszar ten będzie umożliwiał realizację projektów dotyczących podnoszenia kompetencji osadzonych, kadry Służby Więziennej, systemów bezpieczeństwa i systemów komunikacyjno ? informatycznych, probacji i pozawięziennych sankcji. 

11. Kontynuowany będzie również Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenia wkładu w sprawiedliwość społeczną, demokrację i zrównoważony rozwój przeznaczono w ramach tego funduszu 37 mln euro.

12. Ponadto, utworzony będzie Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego (o wartości powyżej 3 mln euro) mający na celu promowanie godnej pracy i poprawę współpracy trójstronnej między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Fundusz wdrażany bezpośrednio przez stronę norweską.

13. Realizowany będzie również program dotyczący lokalnych i regionalnych inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej, o wartości wsparcia ponad 9,5 mln euro. W ramach programu wdrażany będzie przez Związek Miast Polskich projekt predefiniowany w partnerstwie z analogicznym związkiem z Norwegii - Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

 

Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.

Henry Ford