Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Działanie - 4.2 RPO Śląskie

W ramach działania wspierane będą działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu/ instalacji wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych - pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne obiektu/instalacji podlegającego modernizacji energetycznej.

Należy wskazać, iż audyty energetyczne są obowiązkowym elementem realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej w tym sektorze. W zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji czy infrastruktury.

Wykluczone ze wsparcia będą projekty dotyczące współspalania biomasy.

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Przy wyborze projektów do realizacji IZ RPO WSL będzie kierowała się m.in. następującymi kryteriami:

  • efektywność kosztowa w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych,
  • wielkość redukcji CO₂,
  • redukcja emisji pyłu PM10 (w przypadku wymiany źródeł energii),
  • zastosowanie elementów budownictwa niskoenergetycznego/technologii zmniejszających zapotrzebowanie na energię,
  • preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Dodatkowo, w zakresie kryteriów formalnych, wskazuje się stan gotowości projektu do realizacji

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna - przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku.

Dla kogo ( Beneficjenci )

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, za wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, tj. nie będących MŚP

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania o którą może aplikować wnioskodawca - Brak ograniczenia

Maksymalna wysokość wsparcia - Brak ograniczenia

Poziom pomocy ( %)

Maksymalnie do 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu

Na co - czyli koszty kwalifikowane

1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
2. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.
4. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
5. Wprowadzanie systemów zarządzania energią.
6. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Termin naboru działanie 3.2

01.12.2015 – 30.12.2015

Alokacja 33 mln euro ( ok 132 mln PLN )