Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Duży bon - dotacje na nowy wzór wyrobu, wzoru, technologii

Duży bon - dofinansowanie opracowania nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji jak również na znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji.

Dofinansowanie skierowane jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

(Przykład: Przy projekcie zakładającym opracowanie nowej technologii np. przez Politechnikę dla przedsiębiorstwa produkcyjnego której koszt netto wynosi 62,5tys zł przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca może liczyć na 50tys zł wsparcia )

Co bardzo ważne - przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Programu, może ubiegać się o nie po raz kolejny w następnych turach naborów.

W ramach jednego naboru przedsiębiorca, przedsiębiorca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek.

Dofinansowanie obejmuje:

1) Opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2) Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

W ramach wdrożenia możliwe jest np.

  • opracowanie planu wdrożenia do produkcji wykonanego w ramach Projektu opracowania,
  • wykonanie testów opracowanego prototypu,
  • pomoc w uzyskaniu wymaganych certyfikatów,
  • dostosowanie technologiczne pod kątem produkcji powstałego w ramach Projektu opracowania,
  • wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu,

Usługi wykonane w ramach wdrożenia powinny mieć na celu przygotowanie wyrobu do produkcji oraz określenie wymagań produkcyjnych, jednakże działania i koszty związane z uruchomieniem produkcji ponosi przedsiębiorca (wykluczone jest zatem kwalifikowanie w ramach Projektu wydatków o charakterze inwestycyjnym mającym na celu np. wyposażenie linii technologicznej przedsiębiorcy).

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polska Akademia Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 226), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista jednostek naukowych którym można zlecić wykonanie usługi - dostępna tutaj (link).