Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacja z Urzędu Pracy, dofinansowanie dla osób bezrobotnych

Dotacja z urzędu pracy - przydatne informacje

W roku 2017 kwota dotacji wynosić będzie do 6 krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016r. wynosiło 4218,92 zł.
Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosić więc będzie 25 313,52.

Warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Osoba planująca ubiegać się o dotację na otwarcie firmy z funduszy Urzędu Pracy, powinna z wyprzedzeniem zarejestrować się jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy - właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Wniosek o dotacje z Urzędu Pracy w większości przypadków składać można już po upływie miesiąca od rejestracji danej osoby w urzędzie.
( W zależności od regulaminu placówki - wnioski składać można niezwłocznie po zarejestrowaniu się, jako osoba pozostająca bez zatrudnienia, bądź po upływie co najmniej 3 miesięcy)

Wykluczenia z procesu aplikowania
Z ubiegania się o dotację z Funduszy Pracy wykluczone zostały osoby:

 • Prowadzące działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • Osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiły bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, lub przygotowania zawodowego.
 • Osoby, które pozyskały w okresie ostatnich pięciu lat od dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, dofinansowania lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych - środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 • Studenci studiów stacjonarnych
  ( o dotację mogą starać się studenci studiów niestacjonarnych - zaocznych oraz wieczorowych)
 • Dotacji nie udziela się również osobom, które w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Czas rozpatrywania wniosku.

Średni czas rozpatrywania wniosku oscyluje w granicach ok. 4 tygodni. W zależności od sprawności personelu danego urzędu czas ten może jednak ulec zmianie.

Ważne - każdy urząd pracy w przyznawaniu dotacji kieruje się własnymi kryteriami zawartymi w regulaminie przyznawania dotacji. By poznać szczegółowe kryteria aplikowania po dotację, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z danym dokumentem, znajdującym się na stronie www wybranego urzędu pracy.

Dotacje PUP mogą być przeznaczone na inwestycje mające charakter jednorazowy. Ze środków uzyskanych z Urzędu Pracy można sfinansować np. zakup laptopa lub oprogramowania, lecz nie można dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztów administracyjnych np. opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp. Te wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z przychodu wygenerowanego w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Każdy Urząd Pracy w swoim regulaminie ustala precyzyjnie ograniczenia dotyczące możliwości rozdysponowania przez osobę bezrobotną dofinansowaniem z PUP. Z tego względu w każdym Urzędzie Pracy mogą się pojawić inne zapisy i regulacje. Zazwyczaj bez ograniczeń można rozdysponować ją na zakup środków trwałych - narzędzi, urządzeń, ściśle związanych z planowaną działalnością. Jeżeli chodzi o zakup towarów, materiałów, koszty reklamy, koszty adaptacji, remontu lokalu wprowadzane się zazwyczaj procentowe ograniczenia.
Np. do 15% kwoty dotacji na cele reklamowe, do 30% na zakup towaru etc.
Kwestią sporną budzącą przeważnie wiele wątpliwości w każdym urzędzie pracy jest zakup środka transportu- którego zakup przez niektóre z urzędów pracy nie jest uznawany za koszt kwalifikowany i nie może być sfinansowany z dotacji. Należy jednak podkreślić, iż każdy PUP ma swój własny regulamin szczegółowy w tym zakresie i to co obowiązuje w jednych urzędach nie stanowi wykładni dla ogółu.

Wkład własny a dofinansowanie z PUP

Z reguły nie wymaga się od osoby bezrobotnej aby posiadała wkład własny planując rozpoczęcie działalności. Zazwyczaj jednak bierze się go pod uwagę przy ocenie wniosków. Praktyka wygląda w ten sposób, iż jeżeli osoba nie dysponuje nawet symbolicznym wkładem własnym jej szanse na uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy są minimalne. Dla urzędników PUP wkład własny inwestowany przez osobę bezrobotną w przedsięwzięcie jest wyraźnym sygnałem: skoro osoba jest gotowa ryzykować własnym kapitałem, to jest bardziej zdeterminowana aby odnieść sukces, a tym samym są większe szanse że firma będzie dobrze funkcjonowała. Coraz częściej w regulaminach Urzędów Pracy spotyka się procentowe określenia rekomendowanego wkładu własnego osoby bezrobotnej.
Należy jednak pamiętać iż zazwyczaj pod wkład własny można podciągnąć posiadane zasoby jakimi dysponuje aplikant np. narzędzia/dobra które zostaną wykorzystane w ramach działalności np. samochód lub komputer itp.

Co może stanowić wkład własny przy aplikowaniu po dotację z Urzędu Pracy?

Wkład własny to przede wszystkim gotówka, którą planujemy zainwestować w otwieraną firmę.Kwota planowanego wkładu własnego powinna zależeć od rodzaju działalności i kosztów związanych z etapem start-upu. Zdarza się iż osoby z własnej kieszeni inwestują w nową działalność gospodarczą środki wyższe niż kwota samej dotacji z PUP. Zazwyczaj jednak są to jednak kwoty rzędu 1000 - 3000 PLN. Oprócz gotówki wkładem własnym wnioskodawcy mogą być wszystkie posiadane środki materialne (komputer, drukarka itp.) które stanowią własność wnioskodawcy i zostaną bezpośrednio wykorzystane w realizacji przedsięwzięcia. Zazwyczaj Urzędy Pracy nie wymagają od wnioskodawcy posiadania odpowiednich faktur, choć mogą tego zażądać w przypadku deklarowania posiadania przedmiotów większej wartości.

Czy muszę posiadać biznes plan aby uzyskać dotacje z Urzędu Pracy?

Zazwyczaj biznes plan wymieniany jest jako konieczny załącznik do wniosku o dotacje z PUP na otwarcie firmy. Bywa również iż wniosek jest na tyle rozbudowany iż zawiera wewnątrz wszystkie podstawowe elementy biznes planu i załączanie dodatkowego opracowania tego typu nie jest konieczne (np. wniosek o dotacje Urzędu Pracy miasta Warszawy o objętości przekraczającej 20 str.) Bez względu na to czy biznes plan jest wymagany, czy nie, to jego posiadanie zawsze zwiększa szanse wnioskodawcy na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych. Z uwagi na ograniczone środki którymi dysponuje Urząd Pracy i duże zainteresowanie dotacjami, tylko część osób uzyskuje dotacje. Dobrze przygotowany biznes plan do PUP uwiarygodnia w oczach urzędników osobę bezrobotną i zwiększa szanse na pozytywne zaopiniowanie wniosku. Biznes plan pomaga również wybrnąć z sytuacji gdy dana osoba nie dysponuje wkładem własnym ani formalnym wykształceniem wiążącym się bezpośrednio z daną formą działalności. W tym przypadku biznes plan ukazuje nie tylko zaangażowanie wnioskodawcy w przedsięwzięcie, ale również przekonuje o jego kompetencjach. Biznes plan staje się również niezwykle użyteczny w przypadku uruchamiania firm, które można określić jako ?nietypowe formy działalności?. Chodzi tu w szczególności o przedsiębiorstwa, których istotą jest świadczenie usług lub produktów bezpośrednio związanych wykorzystaniem nowych technologii informatycznych. W takich przypadkach przystępnie napisany biznes plan staje się łącznikiem umożliwiającym właściwe zrozumienie i ocenę przez urzędników koncepcji biznesowej danego wnioskodawcy.

Czy w oparciu o dotacje z PUP mogę otworzyć firmę w dowolnym zakresie działalności?

Przepisy uniemożliwiają w oparciu o dotacje PUP otwieranie działalności w wybranych sektorach:

 • rybołówstwa i akwakultury,
 • produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych podstawowych produktów rolnych,
 • tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej związanej z prowadzeniem działalności eksportowej
 • działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy
 • działalności w sektorze węglowym
 • pomocy w nabyciu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawana podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego

Jak długo musi działać firma uruchomiona w oparciu dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Umowa zawierana przez osobę bezrobotną która otrzymała dotacje PUP - zobowiązuje ją do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy ( chyba że regulamin stanowi inaczej ? niektóre PUPy wymagają aby działalność prowadzona była przez okres 24miesięcy) W tym okresie firma nie może zawiesić działalności. Jako dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj wymagane jest doniesienie zaświadczeń z ZUS i US o prowadzeniu przez daną osobę firmy w danym okresie. Zaświadczenie dotyczy samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej, swą treścią zazwyczaj nie musi jednak obejmować zapisu o niezaleganiu ze składkami na Ubezpieczenie Społeczne / Zdrowotne. Urzędy Pracy zwykle wymagają doniesienie tego rodzaju zaświadczeń po 6 i 12 miesiącach licząc od dnia uruchomienia firmy. W zależności od przepisów obowiązujących w danym PUP, urzędy mogą wymagać od przedsiębiorcy
dodatkowych dokumentów np. kopii wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Czy muszę udokumentować zyski uzyskiwane w ramach uruchomionej firmy?

Urzędy Pracy w większości przypadków nie wnikają w rentowność przedsięwzięcia. Wymagane jest, aby firma otwarta w oparciu o dofinansowanie z Fundusz Pracy działała nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Nie wnika się jednak w to czy i jaki firma faktycznie przynosi dochód. (W roku 2010 jedynie dwa Urzędy Pracy w Polsce wymagały dodatkowych dokumentów wykazujących obroty firmy) Zawarte w biznes planie dane obejmujące prognozowany rachunek wyników dla danego okresu
działalności - stanowią informacje poglądowe. Osoba bezrobotna która uruchomi firmę w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musi osiągnąć wyników prognozowanych. Nawet najbardziej profesjonalne prognozy stanowią jedynie zdroworozsądkowy opis spodziewanych wyników. Są to informacje opracowywane w danym czasie wedle aktualnej i spodziewanej sytuacji rynkowej. W praktyce faktyczny bilans zawsze nieco odbiega od nawet najlepszego rachunku wyników.

Poręczenie dotacji

Każdorazowo otrzymanie dotacji z urzędu pracy wymaga zabezpieczenia otrzymanych środków. Choć ustawa dopuszcza kilka form zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę umowy, to w praktyce wykorzystuje się niemal wyłącznie poręczenie. Zazwyczaj preferowane jest zabezpieczenie w postaci dwóch poręczycieli zatrudnionych bezterminowo na umowę o pracę, przedsiębiorców, lub emerytów, uzyskujących
dochód miesięczny w wysokości co najmniej 50% średniej krajowej. W Urzędzie Pracy należy przedstawić odpowiednie dokumenty/zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody. Bywa iż poręczycielami nie mogą być osoby starsze niż 75 lat lub posiadające już jakieś zobowiązania finansowe (raty, kredyty, pożyczki, inne poręczenia).

Podatek dochodowy a dotacja z PUP

Dotacja z Urzędu Pracy da osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymaną kwotę należy jednak bezwzględnie wydatkować brutto, a środki trwałe zakupione z dotacji nie można wrzucać w koszty po przez mechanizm amortyzacji.

Więcej informacji znajdziesz w dokumencie przygotowanym przez członków naszego zespołu.
Kliknij i pobierz informator na temat dotacji z urzędu pracy.Dotacje z Urzędu Pracy - informator

Jeśli interesuje Cię uzyskanie pomocy i wsparcia w procesie aplikowania o dotację,
zapoznaj się z naszą ofertą.
Dotacje z Urzędu Pracy - ofertaDotacje z Urzędu Pracy - ofertaNajpierw postaraj się być wartościowym
człowiekiem,
sukces nadejdzie sam

Albert Einstein