Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Inteligentny Rozwój, Internacjonalizacja przedsiębiorstw

HARMONOGRAM NABORÓW NA ROK 2016
Harmonogram naborów PO IR 2015

Program Operacyjny Inteligentny RozwójInteligentny rozwój

Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

 • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
 • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
 • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA I DOTACJE SKIEROWANE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z PO IR.

Badania oraz prace rozwojowe

Wsparcie obejmuje realizację badań naukowych (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), w tym badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych, oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Przedsiębiorca może przeprowadzić prace badawcze samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.).

Demonstracja/Prace rozwojowe i demonstracje

Wspierane projekty obejmują prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych, a następnie implementacja tego rozwiązania w docelowym systemie i jego wykorzystanie w warunkach rzeczywistych.
Przedsiębiorca może przeprowadzić prace rozwojowe i demonstracyjne przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.).

Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym

Celem wsparcia jest zapełnienie luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek.
Wsparcie ukierunkowane jest na projekty, polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce. Finansowanie obejmuje w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu finansowane jest także wdrożenie technologii (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Efektem realizacji projektów jest udoskonalona technologia, która została wprowadzona na rynek.

Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R

Wsparcie obejmuje projekty polegające na wdrażaniu nowych technologii, wymagających prowadzenia prac B+R. Wsparcie będzie udzielane ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie częściowej spłaty kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Kredyt może zostać wykorzystany na zakup nowej technologii oraz na koszty wdrożenia nowej technologii, prowadzące do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wsparcie jest skierowane do MŚP. Warunkiem uzyskania kredytu technologicznego jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ramach projektu określonego poziomu wydatków na zakup usług B+R lub zakup wyników prac B+R.

Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa

Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych.

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia jest: wysoki poziom innowacyjności technologii, wartość inwestycji, prowadzenie badań, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową, wielkość zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.
Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą.
Działanie jest skierowane do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

Wsparcie rozwoju otwartych innowacji

W celu pobudzenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie dzielenia się wiedzą i tworzenia nowych rozwiązań, wspierane są projekty polegające na rozwoju otwartych innowacji. Otwarta innowacyjność bazuje na tworzeniu partnerstw dla jak najlepszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, technologii oraz wiedzy.

Istotną rolę w inicjowaniu takiej współpracy odegrać może podmiot pełniący funkcję brokera innowacji, który zbiera z dużych firm niewykorzystane pomysły oraz identyfikuje MSP zainteresowane dalszym rozwojem i komercjalizacją tej wiedzy.
Finansowanie obejmuje inicjowanie kooperacji (koszty usług pośrednictwa i doradztwa), jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. W ramach instrumentu możliwa jest realizacja projektów polegających na tworzeniu platform współpracy, które przyczynią się do pobudzenia i ułatwienia transferu technologii oraz know-how pomiędzy dużymi firmami a sektorem MSP.

Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw

Wsparcie kierowane jest na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii.
Wsparcie obejmuje również popularyzację korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej.
Ponadto finansowane mogą być działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej prowadzonych w sądach międzynarodowych.

Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje

Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
Wsparcie obejmuje projekty:

 • dotyczące innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe,
 • dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego,
 • dotyczące innowacji nietechnologicznych.

Usługi nabywane z wykorzystaniem Bonów na innowacje powinny uwzględniać kontekst lokalny obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę tego przedsiębiorstwa, w tym potencjał produkcyjny oraz uwarunkowania w jakich ono funkcjonuje (wsparcie „szyte na miarę”). Projekty realizowane w ramach tego instrumentu powinny umożliwiać włączanie w proces tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania odbioru projektowanych innowacji przez rynek.

Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Finansowanie dotyczy projektów konkursowych i systemowych, obejmujących działania takie jak:

 • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorców do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
 • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie internacjonalizacji ich działalności (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);
 • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorców w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
 • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
 • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
 • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu specjalizacji i trendów w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw.

Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych

Celem instrumentu jest wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w udziale w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME, które mogą stanowić ważne źródło finansowania projektów innowacyjnych. Finansowanie obejmuje dwa rodzaje projektów:

projekty konkursowe – skierowane do przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz ich konsorcjów, klastrów, w tym uczestników polskich platform technologicznych. Wsparcie pokrywa koszty przygotowania aplikacji do programów międzynarodowych („grant na granty”) oraz koszty współpracy z europejskimi platformami technologicznymi i innymi organizacjami europejskimi.
projekty systemowe – realizowane przez instytucje, których zadaniem będzie promowanie programów międzynarodowych i wspieranie firm, jednostek naukowych oraz innych instytucji w przygotowaniu do udziału w tych programach. Pomoc może mieć formę specjalistycznych szkoleń dla personelu zatrudnionego w punktach kontaktowych, dofinansowania kampanii świadomościowych i promocyjnych skierowanych do przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz IOB.

Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki

Wsparcie obejmuje projekty o charakterze systemowym, mające na celu zwiększenie wiedzy oraz skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej, takie jak:

 • promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki oraz kształtowanie postaw innowacyjnych,
 • promocja współpracy nauki i biznesu (networking),
 • rozwój systemu brokerów innowacji, zwiększanie ich kompetencji i zdolności do świadczenia proinnowacyjnych usług,
 • promocja innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym (innowacje w usługach, innowacje organizacyjne i w zakresie zarządzania, innowacje marketingowe, rozwój innowacji popytowych sprzyjających partycypacji konsumentów w procesie projektowania i wytwarzania nowych produktów i usług, rozwój innowacji społecznych związanych z działalnością przedsiębiorstw itp.),
 • prowadzenie analiz, dotyczących zmiany stanu innowacyjności gospodarki, trendów w zakresie rozwoju nowych form innowacji i nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz skuteczności instrumentów wsparcia realizowanych w Polsce, a także upowszechnianie ich wyników.

Finansowanie badań naukowych

Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i badań przemysłowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie prowadzonych badań naukowych.
Wsparcie kierowane jest przede wszystkim na przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. W przypadku specjalizacji wspólnych dla kliku województw, nacisk położony zostanie na tworzenie konsorcjów o charakterze ponadregionalnym. Koncentracja środków na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów zwiększy efektywność publicznych i prywatnych nakładów na B+R.
Projekty powinny prowadzić do koncentracji potencjału najlepszych badaczy i zespołów badawczych (z jednostek naukowych i przedsiębiorstw) o uznanym dorobku naukowym w kraju i na świecie, a także osób o krótkim stażu badawczym – młodych naukowców, studentów i doktorantów – wokół najlepszych krajowych ośrodków naukowo-dydaktycznych i przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Projekty powinny prowadzić do synergii oraz optymalizacji działań poprzez powiązanie istniejącej infrastruktury oraz prowadzenie w oparciu o nią wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych.
Finansowanie obejmuje:

 • strategiczne programy badawcze dla gospodarki,
 • regionalne programy badawcze, wspólne dla kilku regionów,
 • programy badawcze wirtualnych instytutów.

W ramach projektów możliwe jest ponoszenie wydatków na zakup infrastruktury badawczej. Ponadto możliwe jest finansowanie badań prowadzonych we współpracy z jednostkami naukowymi z innych państw oraz kosztów badań wykonywanych poza granicami Polski, w przypadku, gdy stanowią one element projektu prowadzonego w Polsce.

Duży bon - dofinansowanie opracowania nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji jak również na znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji <link>

Wsparcie kierowane jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Dofinansowanie obejmuje:

1) Opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2) Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

 

Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.

Henry Ford