Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

 

Poznaj naszą ofertę sporządzenie dokumentacji oraz wsparcia w procesie aplikowania po dotację z działania 8.1.2 POKLDotacje z 8.1.2 POKL - oferta

Dotacje dla osób zagrożonych utratą pracy oraz dla osób zwalnianych 8.1.2 POKL

Podstawowe informacje na temat dotacji działania 8.1.2 POKL
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Celem działania 8.1.2.POKL jest zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy z powodu zmian modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych w firmach danego województwa oraz wsparcie osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Osoby, które utraciły pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na własny biznes, realizowanej w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
? Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Wybrani przez Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy w drodze konkursu, operatorzy, realizują odpowiednie programy.

Przystępujący do programu kandydaci, przez ostatni rok nie mogą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Mogą to być osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn dotyczących pracodawcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem.
Dla aplikantów przewiduje się szkolenia z przedsiębiorczości, indywidualne i grupowe doradztwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej . Jednorazową pomoc do 40tys.zł i wsparcie pomostowe wypłacane beneficjentowi przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do roku) w wysokości minimalnej miesięcznej płacy, (ok.1300 zł), otrzymają autorzy najlepszych biznesplanów - dokument ten jest podstawą analizy i oceny - wyłącznie autorzy najlepszych dokumenacji mogą liczyć na wsparcie. Warunkiem aby dotacja była bezzwrtona jest utrzymanie firmy, która zostanie założona dzięki wsparciu w ramach działania, przynajmniej przez rok, w przypadku zlikwidowana działalności w terminie wcześniejszym, przedsiębiorca musi zwrócić przyznane mu środki.
( wysokość dotacji finansowej oraz wsparcia pomostowego określa każdorazowo operator w swoim regulaminie)

Kto może skorzystać z wsparcia?

Z wsparcia w ramach działania 8.1.2 POKL skorzystać mogą osoby

 • zagrożone utratą pracy z powodu zmian modernizacyjnych i adaptacyjnych prowadzonych w firmie w której aktualnie dane osoba pracuje.
 • będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • zwolnione przez pracodawcę nie później niż przed 6 miesiącami i nadal pozostające bez zatrudnienia

Formy wsparcia

Udział w projekce zapewnia kompleksową pomoc dla pracowników zwalnianych z zakładów pracy ? każdy aplikant będzie mógł skorzystać z: poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy, kursów i szkoleń podnoszących/ uzupełniających/ zmieniających kwalifikacje zawodowe, a osoby, które otrzymają dotację na założenie własnej działalności gospodarczej zdobędą wiedzę z zakresu jej prowadzenia i przez około pół roku zostaną objęte wsparciem pomostowym. Dzięki szerokiemu zakresowi działań, uczestnicy projektu nie zostaną pozostawieni samym sobie. Aby ułatwić dostęp do oferowanej pomocy, w miejscowościach, z których będą wywodziły się najliczniejsze grupy odbiorców, powstanie kilka ośrodków (mobilne centra wsparcia), świadczących usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) oraz psychologicznego.

Rodzaje pomocy na które może liczyć aplikant

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) we współpracy z doradcą zawodowym w ramach poradnictwa zawodowego, stanowiący zbiór informacji nt. potencjału zawodowego (w tym potrzeb szkoleniowych), celów zawodowych Uczestnika oraz sposobów ich realizacji.
 • Szkolenia zawodowe indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników projektu.
 • Usługi pośrednictwa pracy.
 • Wsparcie psychologa.
 • Wsparcie finansowe + wsparcie pomostowe (jednorazowa dotacja rozwojowa - kwocie do 40tys zł, podstawowe wsparcie pomostowe świadczone przez pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej).
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Konsultacje z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie dotacji rozwojowej oraz coaching biznesowy.
 • Funkcjonowanie Centrów Wsparcia ? Stacjonarnego oraz Mobilnych. ( w zależności od województwa)
 • Promocja idei outplacementu wśród pracodawców w województwie pomorskim.

Zakres i formy pomocy mogą się zmieniać w zależności od województwa oraz regulaminu operatora realizującego działania w ramach programu 8.1.2 POKL

Rekrutacja

Dokumenty, jakie należy złożyć w procesie rekrutacji:
( zakres wymaganych dokumentów określa każdorazowo operator w regulaminie - poniżej prezentujemy listę najczęściej wymaganych dokumentów potrzebnych w procesie aplikowania)

Osoby zatrudnione w firmach, w trakcie zmian adaptacyjnych lub restrukturyzacyjnych:

1. pisemne oświadczenie pracodawcy, że firma jest w trakcie zmian adaptacyjnych/ restrukturyzacyjnych,
2. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu kandydata do projektu w tej firmie/ ksero umowy o pracę,
3. wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy:

1. zaświadczenie z właściwego ze względu na zamieszkanie kandydata PUP, w którym będzie zawarta data rejestracji (od dnia rejestracji do dnia przyjęcia uczestnika do projektu nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy),
2. ksero ostatniego przed rejestracją w PUP świadectwa pracy z informacją o zwolnieniu z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Formularz zgłoszenia oraz wszystkie inne dokumenty dotyczące procesu rekrutacji należy znaleźć na stronie operatora zajmującego sie realizacją projektu. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Stacjonarnego Centrum Wsparcia.

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o dotację,
zapoznaj się z naszą ofertą.
Dotacje z 8.1.2 POKL - ofertaDotacje z 8.1.2 POKL - oferta

 

 

Każda nieudana próba to krok w kierunku rozwiązania

Thomas Edison