Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

 

Poznaj naszą ofertę sporządzenie dokumentacji oraz wsparcia w procesie aplikowania po dotację z działania 6.2 POKLDotacje z 6.2 POKL - oferta

Dotacja na rozpoczęcie działalności 6.2 POKL

Podstawowe informacje na temat dotacji na rozpoczęcie działalności
z działania 6.2 POKL.

Wsparciem na własnej drodze do sukcesu dla wielu startujących przedsiębiorców okazuje się dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2, która przewiduje przekazanie beneficjentowi 40 tys. zł na otwarcie biznesu, oraz uzyskanie wsparcia pomostowego wspierającego działanie firmy przez okres pierwszych 6/12 miesięcy działalności.

Wystarczy pomysł, który trafia na dobry grunt i zyska odbiorców, aby marzenia o założenie własnego biznesu nabrały realnego kształtu. Wsparcie z Działania 6.2 jest doskonałym rozwiązaniem dla bezrobotnych, chcących zmienić swoje zawodowe losy. To także możliwość powrotu na rynek pracy dla kobiet, którym kończy się urlop macierzyński czy wychowawczy. Młodym ludziom natomiast daje alternatywę na starcie, dzięki czemu zyskają oni szansę na karierę na własny rachunek. Działanie 6.2 przewiduje również dotacje dla osób po 45 roku życia, dla których utrata zatrudnienia i bezrobocie są poważnym zagrożeniem zawodowej pozycji. Jeśli interesuje Cię otwarcie własnej firmy- jesteś w dobrym miejscu. W tym dziale dowiesz się, jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dotację w ramach Działania 6.2.POKL.

Kto może skorzystać z dotacji do 40 tysięcy złotych?

Z proponowanego wsparcia w ramach Działania 6.2 mogą skorzystać wszystkie osoby zamieszkałe na terenie województwa zameldowania (bądź województwa gdzie odbywają naukę) z wyłączeniem osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące.

Z pomocy mogą skorzystać w szczególności:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
 • osoby do 25 roku życia;
 • osoby powyżej 45 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko ? wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną lub zwierzęcą.

Osoby z wyżej wymienionych list są preferowane podczas procesu rekrutacji jako przynależące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - mogą również liczyć na dodatkowe punkty podczas I etapu rekrutacji.

Operator, w ramach ogólnych zasad rekrutacji i realizacji projektu, może wprowadzić ograniczenia, zawężając grupę docelową np. do osób po 45 roku życia lub mieszkańców określonych powiatów województwa , dlatego osoby zainteresowane konkretnym projektem powinny zapoznać się z regulaminem operatora prowadzącego nabór i udzielającego dotacji.

Jakie są zasady i tryb rekrutacji uczestników projektu?

 • Pierwszym krokiem osoby, która chce uczestniczyć w projekcie jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego formularza rekrutacyjnego dostępnego w siedzibie wybranego operatora. W formularzu aplikant opisuje pomysł na biznes, swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje.
  Następnie złożone w naborze formularze podlegają dwustopniowej ocenie. W pierwszej kolejności sprawdzana jest kompletność i zgodność formalna dokumentacji. W kolejnym kroku dokumentacja podlega ocenie merytorycznej, a każdy wniosek oceniany jest w skali punktowej. Autorzy najlepiej ocenionych wniosków zapraszani są do kolejnego etapu.
 • Podczas drugiego etapu wyselekcjonowaną grupę uczestników bada się pod kątem posiadanie cech i predyspozycji przedsiębiorczych. Etap ten w zależności od kryteriów określonych przez operatora w regulaminie, wiąże sie z rozwiązywaniem testów predyspozycji zawodowych, testów psychologicznych. Często powyższe testy połączone są z rozmowami z ekspertami [ doradcą zawodowym, ekspertem d.s. przedsiębiorczości/innowacji, psychologiem] oceniającymi pod kątem odpowiednich kryteriów pomysł kandydata.
 • Osoby które mogą pochwalić się najwyższą łączną sumą uzyskaną dwóch pierwszych etapów zapraszane są do etapu szkoleń, podczas których poszerzają swoją wiedzę na temat prowadzenia własnej firmy, etapów rejestrowania przedsiębiorstwa, podstaw księgowości, marketingu oraz tworzenia biznesplanu.
 • Po pozytywnym zaliczeniu etapu szkoleń, wszyscy jego uczestnicy składają biznesplany, które w ostatnim etapie również podlegają dwustopniowej ocenie- formalnej i merytorycznej. Na końcu tej drogi na autorów najlepszych pomysłów biznesowych czeka upragniona nagroda - dotacja w wysokości do 40tyś zł na rozpoczęcie pierwszej działalności.

Po ostatnim etapie następuje finalizacja procesu aplikowania - rejestracja działalności, podpisanie umowy i wypłata dotacji.

Wsparcia pomostowe - podstawowe informacje.

Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową pomagającą "przetrwać" na rynku początkującemu właścicielowi firmy. Ułatwia ono pokrycie niezbędnych opłat m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, czynsz za wynajem lokalu, telefon, media. Wsparcie pomostowe wypłacane jest przez okres pierwszych 6-miesiecy działalności (liczonych od zarejestrowania działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami), z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku. Comiesięczna dotacja jest nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu wypłacania wsparcia (ok. 1300 zł brutto). Przyznanie wsparcia pomostowego jest uzależnione od tego, czy dany operator ujął tę formę pomocy w swoim projekcie oraz od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Oceny.

Jakie wydatki można sfinansować z dotacji do 40 tysięcy złotych?

Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wszystkich wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnionych przez osobę wnioskującą o uzyskanie dotacji.
Mogą to być zatem wydatki na:

 • składniki majątku trwałego (np. sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura itp.),
 • koszty prac remontowych i budowlanych,
 • aktywa obrotowe (np. zakup niezbędnych materiałów i surowców), które nie mogą jednak przekroczyć 25% wartości uzyskanej dotacji
 • promocję i reklamę w wysokości maksymalnie 10% wartości uzyskanego wsparcia finansowego,
 • zakup środków transportu; z tej możliwości mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w zakresie drogowego transportu towarów i osób oraz zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył usprawnieniu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie będzie celem samym w sobie.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą służyć pokryciu kosztów bieżących działalności przedsiębiorstwa (np. ubezpieczenia, czynsz).

Czy uzyskana dotacja jest bezzwrotna?

Dotacja uzyskana przez uczestnika projektu jest pomocą bezzwrotną pod warunkiem jednak, że zarejestrowana działalność gospodarcza zostanie utrzymana minimum 12 miesięcy od dnia jej otwarcia.

Czy osoba, która uzyskała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako uczestnik projektu w ramach Działania 6.2 PO KL może ubiegać się równocześnie o wsparcie finansowe na ten sam cel w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Nie można łączyć pomocy finansowej z tych dwóch źródeł. Niemniej jednak, jeśli uczestnikowi projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL nie uda się uzyskać dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, może zwrócić się o wsparcie do Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli jest bezrobotnym zarejestrowanym we właściwym ze względu na miejsce zameldowania urzędzie oraz nie posiada własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziesz w dokumencie przygotowanym przez członków naszego zespołu.
Kliknij i pobierz informator na temat dotacji z działania 6.2 PO KL.Dotacje z 6.2 POKL - informator

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o dotację,
zapoznaj się z naszą ofertą.
Dotacje z 6.2 POKL - ofertaDotacje z 6.2 POKL - oferta

 

 

Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli

Arthur Schopenhauer