Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Poznaj naszą ofertę sporządzenie dokumentacji oraz wsparcia w procesie aplikowania po dotację z PROW 3.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejPrzygotowanie dokumentacji PROW 312 - oferta

Dotacje na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie 3.1.1 PROW

Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:

 • który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
 • który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
 • gminy wiejskiej, lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia Wniosku o przyznanie pomocy,
 • który nie będzie realizował operacji1 jako wspólnik spółki cywilnej, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

Rolnik jest to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Domownik natomiast jest to osoba bliska rolnikowi, która:

 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?
Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy:
 • wiejskiej, albo
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 •  inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach,
 • operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem, w którym został złożony Wniosek o przyznanie o pomocy

Jaki jest zakres działalności nierolniczych objętych pomocą?

Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta. Uwzględnia się przy tym sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;
Uwaga:
Zakup środków transportu przeznaczonych do towarowego transportu drogowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:

 • Transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z) - według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 • Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (kod PKD 60.24.A);
 • Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (kod PKD 60.24.B);
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (kod PKD 60.24.C) - według poprzednio obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Ograniczenie to, nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach ww. kodów PKD.

7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia Wniosku o płatność ostateczną.

Uwaga: Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją oraz koszty ich montażu. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
 • - kosztorysów,
 • projektów architektonicznych lub budowlanych,
 • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 • projektów technologicznych;
 • opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:

 • budowy budynków mieszkalnych,
 • zakupu rzeczy używanych,
 • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą)
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • finansowania poprzez leasing zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.

Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?

Pomoc może być przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:
1) operacja będzie realizowana w 1 albo 2 etapach,
2) złożenie Wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy przyznania pomocy,
3) zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

 • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach,
 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem
leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 10. Pierwszy Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz również nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentach przygotowanych przez nasz zespół. Kliknij i pobierz informator na temat dotacji na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.Dotacje z PROW 312- informator

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o dotację, zapoznaj się z naszą ofertą.Dotacje z PROW 312 - ofertaDotacje z PROW 312 - oferta

 

Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić. Człowiek z wielkimi ambicjami
i marzeniami jest silniejszy, od tego, który jest tylko realistą

H.Jacson Bron Jr