Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacja na stworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Pracodawca stwarzający nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej może starać się o refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów jego wyposażenia lub doposażenia. Maksymalna kwota refundacji stanowi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale
- obecnie ok 23 656,02 zł na utworzenie nowego stanowiska pracy.
[ ze względu na ograniczenie środków jakimi dysponuje Ministerstwo Pracy kwota dotacji może ulec zmniejszeniu. Przed wystąpieniem z wnioskiem o refundację należy każdorazowo zapoznać się z regulaminem ubiegania się o dany typ wsparcia]

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na tworzone stanowisko pracy. Aby móc ubiegać się o taką dotacje należy w pierwszej kolejności złożyć do Urzędu Pracy wniosek o refundację utworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. [ przed złożeniem wniosku należy dowiedzieć się czy Urząd dysponuje środkami i ich wysokością przeznaczoną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych - może zdarzyć się sytuacja iż kwota przewidziana na refundacje doposażenia stanowisk pracy uległa wyczerpaniu bądź też została zmniejszona.]

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy można pobrać bezpośrednio ze strony www swojego Urzędu Pracy. Następnie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć kompletną dokumentację, wraz ze wskazaniem zabezpieczenia otrzymanych środków. Do 30 dni otrzymamy decyzję odnośnie złożonego przez nas wniosku. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wypełnione i otrzymaliśmy decyzje pozytywną, zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy z Urzędem Pracy. W międzyczasie tworzymy i doposażamy stanowisko pracy poprzez zakup np. mebli, urządzeń, komputera itp. Urząd z kolei przedstawia nam propozycje kandydatów do objęcia owego stanowiska pracy. Gdy wybierzemy właściwą osobę, oraz dokonaliśmy wszystkich planowanych zakupów - udajemy się fakturami do urzędu po refundacje poniesionych wydatków.
[ Istnieje możliwość złożenia propozycji zatrudnienia konkretnej osoby wskazanej przez pracodawcę, musi być ona jednak zarejestrowana jako osoba bezrobotna w danym PUP, w którym podmiot ubiega się o dotację.]

O refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy może starać się tylko ten pracodawca, u którego stan zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie uległ zmniejszeniu i zobowiązuje się do utrzymania stworzonego miejsca pracy przez okres nie krótszy niż dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawą refundacji jest umowa, która zawiera w szczególności zobowiązanie do:

  • zatrudniania na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego,
  • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją
  • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
    • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń
    • naruszenia i złamanie pozostałych warunków umowy,
  • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niezatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy przez okres 24 miesięcy skierowanego bezrobotnego lub nieutrzymania przez okres 24 miesięcy utworzonych stanowisk pracy w związku z przyznaną refundacją.

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnienia na tym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto.

Refundacja ze środków Funduszu Pracy zwana "pomocą na zatrudnienie", jest pomocą publiczną na tworzenie stanowisk pracy. Maksymalna wysokości refundacji wynosi ponad 21 tys. zł na jedno stanowisko pracy.
Pracodawca może starać się o refundację kosztów doposażenia stanowisk pracy dla więcej niż jednego pracownika. Wnioski należy jednak składać w PUP ze względu na miejsce wykonywania działalności przez osobę, którą zamierza zatrudnić dany podmiot.

Podstawę prawną refundacji stanowiska pracy stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami). Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozwala na okresową aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Refundacja może stanowić ciekawą i alternatywną formę dotacji inwestycyjnej w firmie w stosunku do grantów z UE, w szczególności dla pracodawców planujących określone zakupy inwestycyjne np.: nowe maszyny, do których obsługi i tak musieliby zatrudnić nowy personel.


Przygotowanie wniosku do PUP - oferta
Oferta pomocy w przygotowaniu wniosku do PUP

Firmom i osobom zainteresowanym pozyskaniem dotacji na refundację doposażenia stanowiska pracy
oferujemy pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosku.

Koszt usługi - 250zł netto + Vat [ przy większej ilości wniosków - cena do negocjacji ]
Oferta obejmuje przygotowanie wniosku, oraz udzielenie wskazówek związanych z poprawnym skompletowaniem i złożeniem dokumentacji.

 

 

Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się,
gdy czeka

Thomas A. Edison