Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje na fotowoltaikę

Panel FotowoltaicznyDotacje na FOTOWOLTAIKĘ

Kto może starać się o dofinansowanie?

- Osoby fizyczne, osoby prawne
Zarówno - planujące podjęcie działalności gospodarczej jak również rozwijające działalność gospodarczą.

oraz pozostałe podmioty - rozwijające działalność gospodarczą - spełniające status mikroprzedsiębiorstwa.

Warunki Wspólne dla wszystkich wnioskodawców konieczne do spełnienia

 • Miejsce (lokalizacja) realizacji operacji – wieś bądź miasto do 5tys mieszkańców
 • Wnioskodawca będzie posiadał finansowanie na realizację całości operacji ( finansowanie może być realizowane przy pomocy kredytu, pożyczki, źródeł zewnętrznych)
 • Na działce na której realizowana będzie operacja nikt nie pobiera dopłat rolnośrodowiskowych
  ( tzw. Dopłaty do hektarów) Jeśli opłaty są pobierane – należy z nich zrezygnować. Można zrezygnować w trakcie aplikowania)
 • Operacja nie jest finansowana z innych środków publicznych
  ( tzn. na tą samą inwestycję wnioskodawca nie bierze dwóch różnych dotacji)
 • W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną nowe miejsca pracy ( na każde 100tys zł dofinansowania – 1 etat)

W przypadku firm rozwijających działalność gospodarczą

 • Podmiot aplikujący spełnia statu mikroprzedsiębiorstwa. Oznacza to iż:
  Zatrudnienie w firmie nie przekracza 10 etatów,a obrót roczny przedsiębiorstwa bądź bilans nie przekracza 2 mln euro
 • Limit pomocy de minimis ( osoba/firma nie wykorzystała na przestrzeni 3 ostatnich lat pełnego limitu, który wynosi 200tys euro na przedsiębiorstwo)
 • Siedziba ( osoby fizyczne) bądź oddział firmy (osoby prawne) zlokalizowane są na terenie wiejskim bądź w mieście do 5tyś mieszkańców.

Osoby fizyczne - warunki dodatkowe

 • Meldunek na terenie wsi, bądź miasta do 5tys mieszkańców ( wystarcza czasowy, można dostarczyć w ramach uzupełnienia)
 • Wnioskodawca nie jest ubezpieczony w KRUSie
 • Wnioskodawca jest obywatelem Państwa UE

Osoby Prawne - warunki dodatkowe

 • Siedziba bądź oddział spółki mieści się na terenie wsi, bądź miasta do 5tys mieszkańców
 • Zatrudnienie w spółce nie przekracza 10 etatów.
 • W przypadku gdy spółka jest podmiotem partnerskim, bądź powiązanym z innymi firmami ( udziałami, akcjami) łączne zatrudnieni spółki i podmiotów w których ma ona udziały nie przekracza 10 etatów.
  Np. Spółka A zamierza aplikować o dotację – średnie zatrudnienie za ostatni rok wynosi w niej 5 etatów. Spółka jest udziałowcem spółki B w której posiada 50% udziałów. Spółka B w ostatnim roku zatrudniała 12 pracowników.
  W związku z powyższym spółka A jest małym przedsiębiorstwem – gdyż łączny poziom zatrudnienia wynosi dla niej 11 etatów ( 5 z firmy A oraz 6 z firmy B – jako 50% udziałowiec)Spółka w takim przypadku wykluczona jest z dofinansowania- jeśli w/w stan utrzymywał się na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

tl_files/zdjecia/belka pozioma.png

tl_files/informatory/operate-solar-farms-with-etap.jpgNa co można pozyskać dofinansowanie:

1) Zakup środków trwałych- tj. paneli fotowoltaicznych, inwerterów, stołów do montażu paneli, transformatorów, liczników itp.

2) Zakup oprogramowania do kontroli pracy elektrowni

3) Prace i roboty budowlane, montażowe i instalacyjne.*

* Prace budowlane, montażowe i instalacyjne wymagają przygotowania odpowiednich załączników
- Projektów
- Kosztorysów
- Uzyskania pozwoleń/zgłoszenia robót* ( w zależności od wielkości inwestycji - przy małych inwestycjach w/w pozwolenia nie są wymagane)

W sytuacji gdy koszt prac budowlano-instalacyjnych jest niewielki w stosunku do całości inwestycji sugerowane jest sfinansowanie tych prac ze środków własnych, a w kosztach kwalifikowanych - czyli podlegających refundacji - ujęcie głównie kosztów zakupu środków trwałych.
Średni czas przygotowania i weryfikacji dokumentów związanych z pracami budowlano-montażowymi może znacznie wydłużyć czas do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji ( nawet od 6 do 12miesięcy )
WAŻNE
Sam proces inwestycyjny może zostać rozpoczęty po dniu złożenia wniosku. Z uwagi na fakt iż brak na chwilę obecną regulacji formalno prawnych w zakresie OZE, realizacja inwestycji powinna zacząć się po dniu wejścia w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

tl_files/zdjecia/belka pozioma.png

Wysokość dofinansowania

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 300tys zł.
Na każde 100tys zl dofinansowania - należy stworzyć 1 etat i utrzymać go przez 24 miesiące.
Dofinansowanie wynosić więc będzie
300tys zł - przy założeniu stworzenia 3 etatów
200tys zł - przy założeniu stworzenia 2 etatów
100tys zł - przy założeniu stworzenia 1 etatu
( ważne - osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą - są traktowane jako jeden pełen etat)
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Poziom wsparcia

Dotacja polega na refundacji 50% kosztów netto inwestycji.
Oznacza to iż wnioskodawca ponosi nakłady ze środków własnych ( np finansowanych kredytem ) a samo wsparcie - po podpisaniu umowy o dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji - przedłożeniu wniosku o płatność wraz z FV, potwierdzeniami przelewów.
Przykład:
Wnioskodawca planuje wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 40kW. Koszt instalacji wynosi 200tys zł netto.(246tys zł brutto)

Dofinansowanie wyniesie 100tys zł ( refundacje 50% kosztów netto - czyli zwrot połowy z kwoty 200tys )
Wnioskodawca jest "1 etatem" - gdyż rozpoczyna działalność gospodarczą.
Podatek Vat nie jest kosztem kwalifikowanym w powyższym działaniu więc nie podlega refundacji.

Jakie załączniki muszę przygotować aby móc aplikować w powyższym działaniu?

tl_files/zdjecia/1282906589_applications-office.png

 

Lista załączników - zarysowa

 

tl_files/zdjecia/Color MS Word.pngJak opisać i potwierdzić za zgodność z oryginałem wszystkie załączniki?
( Pobierz zestawienie zarysowe, skompletuj załączniki, pobierz plik z instrukcją opisu załączników, skompletuj całość i dołącz do dokumentacji)

Jak wygląda współpraca przy przygotowaniu dokumentacji i jak przebiegają jej etapy?

 • Jeśli spełniasz warunki formalne w zakresie lokalizacji, wnioskodawcy - zadzwoń.Tel: 883-43-63-13
 • Poinformujemy Cię jakie załączniki musisz przygotować. Ich listę możesz pobrać również ze strony.
 • Na adres mailowy otrzymasz brief umowy, oraz informator - dokument do uzupełnienia, w którym musisz podać dane odnośnie lokalizacji, wnioskodawcy, kosztorysu inwestycji.
  Jeśli nie współpracujesz z dostawcami paneli fotowoltaicznych ich wybór możesz zlecić nam. Przeprowadzimy za Państwa konkurs ofert i procedurę wyboru dostawcy zgodną z PZP ( Prawem zamówień publicznych)
 • Na podstawie danych przygotowujemy dla Ciebie wymaganą dokumentację ( wniosek, biznesplan)
  Wnioskodawca odpowiedzialny jest za przygotowanie swoich załącznikówtl_files/zdjecia/strzalka niebieska prawo.png LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
 • Wysyłamy na adres wskazany przez klienta dokumentację do której powinien on dołączyć swoje załączniki.
  Każdy załącznik należy podpisać w miejscu do tego wyznaczony. Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem według wytycznych tl_files/zdjecia/strzalka niebieska prawo.pngInstrukcja opisu dokumentów
 • Kompletną dokumentację należy wysłać w trakcie trwania naboru na adres oddziału regionalnego w województwie, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
  Lista oddziałów regionalnych do których należy wysłać dokumentację w trakcie trwania naboru.
  tl_files/zdjecia/strzalka niebieska prawo.pngLISTA Oddziałów Regionalnych


tl_files/zdjecia/belka pozioma.png

Najczęściej zadawane pytania:


Do kiedy można składać wnioski?

W roku bieżącym - 2013 odbył się już nabór ogólnopolski. W przypadku niewykorzystania pełnej puli środków dodatkowego naboru należy spodziewać się w IV kwartale br bądż w I kw 2014.
Dodatkowo wnioskodawcy mają możliwość aplikowania w naborach lokalnych organizowanych przez tzw. Lokalne Grupy Działania.
O kolejności przyznania dofinansowania nie decyduje kolejność złożenia dokumentacji.
Wniosek wraz z załącznikami można wysłać pocztą, przesyłka poleconą ostatniego dnia trwania naboru.*

*Nie dotyczy naborów lokalnych.

Czy brak któregoś z załączników na dzień złożenia wniosku wyklucza mnie z procesu aplikowania?

Nie. Wnioskodawca ma dwie możliwości uzupełnienia dokumentacji w ramach których może dostarczyć brakujące załączniki. Należy mieć jednak na uwadze iż dostarczenie niekompletnej dokumentacji znacznie wydłuża proces jej weryfikacji i odsuwa w czasie moment podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji.

Jakie są szanse pozyskania wsparcia? Jakie czynniki decydują o kolejności przyznawania dofinansowania?

W obecnym naborze (2013r) do podziału pomiędzy wnioskodawców z 15 województw (bez Wielkopolski) zostanie przeznaczona kwota 2mld zł. Kwota ta powinna wystarczyć na udzielenie wsparcia dla ok 11,5tys przedsiębiorstw.
Szanse pozyskania dofinansowania należy uznać więc za znaczne.
Do czynników decydujących o wysokości na liście rankingowej w danym województwie należą:
- bezrobocie w powiecie

- dochód podatkowy gminy

- ilość planowanych do utworzenia miejsc pracy
( wspierane są operacje zlokalizowane w powiatach o najwyższym bezrobociu, gminach o niskich dochodach podatkowych, tworzące maks. ilość miejsc pracy)

Inne kryteria obowiązują w naborach lokalnych - w których o szansach przyznania wsparcia, decyduje zgodność projektu inwestycyjnego z lokalną strategią rozwoju.

Jakie są koszty Państwa doradztwa?

Z klientami aplikującymi na co najmniej 100tys zł dofinansowania rozliczamy się w formule success fee. ( prowizyjna opłata za sukces) Rozliczenie następuje w momencie podpisania przez klienta umowy o dofinansowaniu. Klient nie ponosi więc żadnego ryzyka, oraz kosztów związanych z przygotowaniem wniosku i biznesplanu inwestycji.

Ile mam czasu na realizację inwestycji?

Ostateczny termin zamknięcia rozliczenia całości projektu upływa wraz z końcem czerwca 2015r.
Dla inwestycji realizowanych w naborach lokalnych - termin ten upływa z końcem grudnia 2014.

Kiedy będę znał wyniki konkursu?

Wstępna lista rankingowa (nabór ogólnopolski) zostanie opublikowana w terminie 30-40 dni od zakończenia naboru.
Lista ta co tydzień będzie podlegała aktualizacji. Średnio w każdym z województw wsparcie wystarczy na udzielenie pomocy dla ok 700-800 wnioskodawców.

Wyniki w naborach lokalnych ogłaszane są na stronach LGD.

Ile czasu musi upłynąć do podpisania umowy o dofinansowanie? Kiedy mogę zacząć realizację inwestycji?

Średni czas w którym nasi klienci podpisywali umowy o dofinansowaniu projektów wynosił w dotychczasowych naborach od 8 do 12 miesięcy od dnia zamknięcia naboru. W przypadku prac budowlanych z uwagi na konieczność dodatkowej weryfikacji projektu, kosztorysu, pozwoleń czas ten dochodził nawet do 16miesięcy.
Sama realizacja inwestycji może rozpocząć się następnego dnia po dniu złożenia wniosku w ramach konkursu.( liczy się data złożenia dokumentacji osobiście, bądź data wysłania przesyłki poleconej ( data stempla pocztowego)
Z uwagi na brak ustawy o OZE wnioskodawcy inwestujący w farmy fotowoltaiczne powinni zaczekać z rozpoczęcie realizacji inwestycji na dzień po wejściu w życie nowej ustawy.