Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacja na badania naukowe, dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe

Dotacje na badania naukowe, prace rozwojowe, komercjalizację wyników prac badawczych

Przedsiębiorcy planujący realizację badań naukowych, uzyskanie wsparcia na zdobycie patentu własnego wynalazku bądź zakładający pozyskanie wsparcia na ochronę własności przemysłowej mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Poniżej prezentujemy harmonogram naborów na 2013r.

1) InnoLot

Termin naboru:
Konkurs 1: marzec-sierpień 2013
Konkurs 2: styczeń-marzec 2014

Program sektorowy InnoLot ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa.

Adresatami programu są konsorcja naukowe, których liderami będą przedsiębiorcy odpowiedzialni za uzyskanie określonych demonstratorów technologii.

2) INNOTECH


Termin naboru:
kwiecień-maj 2013

INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.

3) Program Badań Stosowanych (PBS)


Termin naboru:
Konkurs 1: styczeń 2013
Konkurs 2: wrzesień-październik 2013

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B), ustanowionym na art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem obydwa podejścia: zarówno prowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (np. badania materiału o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach - ścieżka A), jak i podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (np. modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów - ścieżka B).

Obszary objęte Programem to:
1. Nauki chemiczne
2. Geologia, górnictwo i budownictwo
3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
4. Energetyka i elektrotechnika
5. Materiały i technologie materiałowe
6. Mechanika i transport
7. Nauki medyczne i farmaceutyczne
8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
9. Interdyscyplinarny

W ramach Programu o dofinansowanie projektów obejmujących:

 • badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne (z możliwością badań podstawowych do wysokości 15% całkowitego budżetu projektu,realizowane przez jednostkę naukową)
 • badania przemysłowe;
 • techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych.

mogą ubiegać się:

 • w ścieżce A: jednostki prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, konsorcja naukowe,

sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe oraz centra naukowe Polskiej Akademii Nauk.

 • w ścieżce B: konsorcja oraz centra naukowo-przemysłowe, w których partnerem jest co najmniej jeden przedsiębiorca, którego rolą jest między innymi zapewnienie osiągnięcia celów praktycznych projektu.

4) GO_GLOBAL

Termin naboru:
kwiecień-czerwiec 2013

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Adresatami przedsięwzięcia są mikro lub małe lub średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy:

 • posiadają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 31 grudnia 2008 r. i prowadzą ją nieprzerwanie do dnia złożenia Wniosku;
 • działają w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostat;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.).

Przeznaczenie dofinansowania: wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające  w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe, w szczególności na:

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

 • opracowanie strategii internacjonalizacji, biznesplanu lub programu rozwoju innowacyjnej firmy;
 • analiza rynków międzynarodowych, w tym zakupy specjalistycznych raportów badania rynków;
 • trening i coaching w zakresie: wymogów prawnych i kulturowych rynku, zarządzania własnością intelektualną, przygotowania oferty do negocjacji;
 • identyfikacja kluczowych klientów/partnerów biznesowych;
 • współpraca  z zagranicznymi doradcami biznesowymi ds. rozwoju rynków innowacyjnych w zakresie nawiązywania kontaktów, fine-tuningu strategii rynkowej oraz przygotowywaniu taktyki wejścia na rynek;
 • warsztaty z udziałem potencjalnych inwestorów finansowych;
 • profesjonalna wycena oferty przez VC;
 • rozpoczęcie współpracy w zakresie B+R lub produkcji.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 zł.

5) BRIdge

Termin naboru:
styczeń-grudzień 2013

BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.

W ramach BRIdge identyfikowane są specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szczególny nacisk położony zostanie na identyfikację tych potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia.

BRIdge pozwoli również na przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac B+R.

BRIdge adresowany jest do:

 • przedsiębiorców
 • uczelni,
 • instytutów badawczych
 • instytutów naukowych PAN
 • osób fizycznych – indywidualnych innowatorów

Preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy mikro, mali i średni, w szczególności przedsiębiorstwa typu start-ups, które powstały wcelu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.


6) PATENT PLUS

Termin naboru:
Konkurs 1: styczeń 2013
Konkurs 2: kwiecień-maj 2013
Konkurs 3: wrzesień-październik 2013

Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

Program PATENT PLUS został stworzony, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a  tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. Pośrednio wdrożenie programu, poprzez ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych, powinno poskutkować intensyfikacją komercjalizacji tworzonych wynalazków.


7) LIDER

Termin naboru:

Konkurs 1: styczeń 2013
Konkurs 2: grudzień 2013 - styczeń 2014

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych.


8) SPIN-TECH


Termin naboru:
styczeń 2013

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Adresatami programu są:

 • spółki celowe powołane przez państwowe jednostki badawcze
 • państwowe jednostki badawcze lub ich konsorcja, które zamierzają powołać spółkę celową

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 200 tys. euro (ok. 840 tys. zł) wynosząca do 90% kosztów kwalifikowanych.


9) INNOWACJE SPOŁECZNE

Termin naboru:
luty-marzec 2013

10) STRATEGMED

Termin naboru:
styczeń-luty 2013

11) Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy

Termin naboru:
wrzesień-listopad 2013

Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.