Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje dla żłobków, Dotacje z 1.5 PO KL

Działanie 1.5 PO KL Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Działanie 1.5 PO KL pozwala na pozyskanie dofinansowania na tworzenie i wspieranie funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych. Dofinansowanie wynosi do 85% kosztów.
( wymagany jest 15% wkład własny - w formie pieniężnej i niepieniężnej)

Ważne - oferta objęcia opieką żłobkową - może zostać skierowana
wyłącznie
do dzieci uczestników projektu - osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.
( Przykład: W ramach projektu planowane jest otwarcie żłobka dla grupy 30 dzieci - których rodzice dzięki udziałowi w projekcie podejmą pracę zawodową )

Cel działania:

Upowszechnianie ogólnopolskich rozwiązań na rzecz efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierania powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Typy projektów:

Zgodnie ze znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., w ramach Działania 1.5 można zrealizować następujące typy projektów:

1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, poprzez:

  • wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, w tym pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci;
  • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.


2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno ? promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno ? doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

Kto może składać projekty:  

Projekty mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy:

  • osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci
  • pracodawcy

Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:  

Minister właściwy ds. pracy ? Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.

Paulo Coelho