Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje dla szkół, placówek oświatowych, 912 PO KL

Działanie 912 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Typy wspieranych operacji, projektów:

Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 • programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
 • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych,
 • rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Beneficjenci:

 • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)

 • szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
 • uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ( z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty osoby,

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące

Wartość projektu - w zależności od zapisów konkursowych w danym województwie

Szczegółowe kryteria strategiczne (Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe):

 • Projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.-10 punktów
 • Projekt zapewnia wykorzystanie zwalidowanej w ramach PIW EQUAL metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych-5 punktów
 • Projekt jest komplementarny z konkretnym projektem lub projektami współfinansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych ni_ Europejski Fundusz Społeczny (należy podać główne założenia oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty dotyczące projektu komplementarnego-10 punktów

 

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.

autor nieznany