Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - Demonstrator

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - Demonstrator Działanie 1.1.2 PO IR

· Dofinansowanie projektów, obejmujących realizację B+R nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem
projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.
· Finansowaniem mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.
· Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.). Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.
· Wsparcie może służyć finansowaniu wydatków do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Dla kogo ( Beneficjenci )

Mikro, małe i średnie i duże przedsiębiorstwa

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

  • 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro - , małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);
  • 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapu :

  • 15 mln euro

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Poziom pomocy ( %)

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy :

45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ; 

  • dla średniego przedsiębiorcy :

35 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

  • dla przedsiębiorcy ( dużego) innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca :

25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu* intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy :

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

  • dla średniego przedsiębiorcy :

50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

  • dla przedsiębiorcy ( dużego) innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca :

40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem .

*zgodnie  z  §  14  rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  25  lutego  2015  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  udzielania  pomocy  publicznej  i  pomocy  de  minimis  za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań  i  Rozwoju (Dz.U.  z  2015  r.  poz.299 )

Na co - czyli koszty kwalifikowane

Szczegółowe opis kosztów kwalifikowanych w ramach działania DEMONSTRATOR - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej, demonstracyjnej -

Kryteria wyboru projektów

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , 2014 - 2020 -

Termin naboru

Maj-Lipiec.2015

07.05.2015 – 22.06.2015,

Alokacja: 500 mln PLN