Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujące projekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może być wykonawcą usługi w ramach projektu?

Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

lub

7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności  innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Lista jednostek naukowych, którym można zlecić wykonanie usługi - dostępna tutaj (link).

Przedmiot wsparcia

W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:

a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;

b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługa ta może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – poziom wsparcia

Do 85% kosztów kwalifikowanych; maks. do 340 tys PLN

Wydatki kwalifikowane

  • Wydatki kwalifikowane to: zakup usługi, materiały niezbędne do wyświadczenia usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze związanej z opracowaniem.
  • Wydatki „uzasadnione” – to potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowane w projekcie.
  • Wydatki „racjonalne” – ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności.
  • Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty:
1) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
2) usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1; - nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
3) materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1. - nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Bony na innowacje dla MŚP 2017

Nabór rozpoczął się 8 czerwca 2017r. i potrwa do 8 lutego 2018r.

Kolejny nabór zaplanowany jest na okres od 22 marca do 22 listopada 2018r.

Zakres terytorialny: cała Polska