Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wsparcie na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Dla kogo ( Beneficjenci )

1. Przedsiębiorstwa
2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera

W przypadku prac B+R siedziba lub oddział Wnioskodawcy muszą być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego.

W przypadku typu projektu tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej projekt będzie realizowany na obszarze województwa śląskiego.

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość projektu nie została ustalona przy czym minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 400 000 PLN

Maksymalna wartość zgodnie z linią demarkacyjną, dla typu projektu:

  • tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej - 10 mln zł,
  • wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł.

Poziom pomocy ( %)

Dla regionalnej pomocy inwestycyjnej - 45% Mikro i małe przedsiębiorstwa 35% Średnie

Dla pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności 50%

Pomoc de minimis

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

( wnioskodawca wybiera formę pomocy w ramach której stara się o dofinansowanie, pomoc na wspieranie innowacyjności oraz pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne może być ograniczona kwotowo )

Na co - czyli koszty kwalifikowane

W ramach Działania 1.2 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki:
- przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
- przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.
Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce.

Limity

Limity i ograniczenia w realizacji projektów

Koszty poniesione przez podmioty zlokalizowane poza województwem śląskim mogą wynieść nie więcej niż 15% wartości dofinansowania projektu

Termin naboru działanie 1.2

IV kwartał 2015 / Alokacja - pula środków do podziału na konkurs 55,4mln euro ( ok 227 mln PLN )