Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

SZYBKA ŚCIEŻKA- Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

- TZW. „SZYBKA ŚCIEŻKA” - DZIAŁANIE 1.1 PO IR

Dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację

Dla kogo ( Beneficjenci )

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Poziom pomocy ( %)

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy :

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych ;

  • dla średniego przedsiębiorcy :

60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

35 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu* intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy :

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

  • dla średniego przedsiębiorcy :

75 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

*zgodnie  z  §  14  rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  25  lutego  2015  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  udzielania  pomocy  publicznej  i  pomocy  de  minimis  za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań  i  Rozwoju (Dz.U.  z  2015  r.  poz.299 )

Na co - czyli koszty kwalifikowane

Szczegółowe opis kosztów kwalifikowanych w ramach działania SZYBKA ŚCIEŻKA- Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -

Kryteria wyboru projektów

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , 2014 - 2020 -

Termin naboru

Kwiecień-Grudzień 2015

04.05.2015 – 31.12.2015,

Alokacja: 1 600 mln PLN