Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Badania na rynek 3.2.1 PO IR

Badania na rynek

Dofinansowanie na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mikro, mali i średni przedsiębiorcy, niepodlegający wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujący projekt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typy projektów, będące przedmiotem dofinansowania

inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Przedmiot wsparcia:

Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Koszty kwalifikowane:

Przedmiotem dofinansowania mogą być eksperymentalne prace rozwojowe, doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R oraz wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R. Elementem projektu może być również opracowanie projektu wzorniczego.

W ramach części badawczej kwalifikowane są koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

W ramach części projektu dotyczącej doradztwa kwalifikowane są koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców.

W ramach części inwestycyjnej projektu kwalifikowane są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Poziom dofinansowania:

  • Część badawcza: Maksimum 450 tys. PLN
  • Na doradztwo: Maksimum 500 tyś PLN
  • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna: Maksimum 20 mln PLN.
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
  • Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Oczekiwane efekty:

  • Wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów i usług.
  • Wzrost konkurencyjności beneficjentów.
  • Skomercjalizowanie wyników prac B+R.