Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

 

Poznaj naszą ofertę sporządzenie dokumentacji oraz wsparcia w procesie aplikowania po dotację na Małe projekty w ramach działania 413 PROW ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?Małe Projekty - oferta

Dotacje na Małe projekty 413 PROW

Małe projekty - Dotacja w ramach działania 413 PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Małe projekty są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD ( Lokalnych Grup Działania), które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł (1 152,7 euro) do 100 000 zł (25 616,1 euro).

Beneficjenci:
a) osoby fizyczne, które są:

- obywatelami państwa członkowskiego UE,

- pełnoletnie,

- zamieszkałe na obszarze objętym LSR,

- wykonując działalność gospodarczą na obszarze LSR,

b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
-działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Zakres pomocy
1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
3. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie języka regionalnego i gwary, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych,
szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
5. Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
6. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie muzeów, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
7. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
8. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej;
9. Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

Kryteria dostępu, czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:
1. Nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania:
         a) z Funduszu Kościelnego
         b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 2. Będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacji kosztów kwalifikowanych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. Płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

1.Robót budowlanych.

2.Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych bądź księgowych.

3.Podłączenia do Internetu.

4.Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych,
w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu bądź wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczania materiałów prasowych w prasie.
5.Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu.

6.Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich.

7.Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń , narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania,
z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu.
8.Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych bądź sportowych.

9.Wytyczenia bądź oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych,
w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej,obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych.
10.Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej.

11.Tworzenia stron internetowych.

12.Upominków bądź nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów.

13.Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia.

14.Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń.

15.Noclegu uczestników szkoleń - w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni.

16.Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:
1.Przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości.
2.Opłat za patenty lub licencje.
3.Badań lub analiz.
4.Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także:
1. Podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty,liczby 168, lecz nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

Koszty kwalifikowane liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne ? poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys. zł

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych.

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o dotację, zapoznaj się z naszą ofertą.Dotacje z PROW 112 - ofertaDotacje z PROW 112 - oferta

 

Największym błędem jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego
niż dla siebie

Brian Tracy