Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Kredyt technologiczny 4.3 PO IG

Kredyt technologiczny - Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

OSTATNI NABÓR JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2012!

Opis działaniaKredyt technologiczny

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowić będzie premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny.
Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.
Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz.730) przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie będą mogli otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Dla kogo:

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający zdolność kredytową.

Termin naboru wniosków:

Nabór prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

Na co można pozyskać dofinansowanie:

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Alokacja:

222,3 mln zł

Poziom wsparcia:

Kredyt przyznawany jest w wysokości 75% wartości netto projektu inwestycyjnego. Od kwoty kredytu można otrzymać wsparcie zgodnie z mapą pomocy regionalnej tj. od 40 -70%.

Województwa Mikro i małe średnie
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko ? mazurskie 70% 60%
dolnośląskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 60% 50%
mazowieckie
50% 40%

Maksymalna kwota wsparcia:

4 000 000 PLN.
Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.


Premia technologiczna  będzie wypłacana jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 4 000 000 PLN.

Koszty kwalifikowane:

1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
2) najem, dzierżawę lub leasing:

 • środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;
 • gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;

3) budowa i rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe
4) zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które:

 • są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedsiębiorcy,
 • będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
 • zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,
 • podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5) zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % wydatków kwalifikowanych,
6) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.

Źródło:
Bank Gospodarstwa Krajowego http://www.bgk.com.pl

 tl_files/zdjecia/1284032324_Folderblue.png
Oferta napisania wniosku i biznesplanu dla działania 4.3 PO IG Kredyt Technologiczny

I Etap - zaliczka na poczet stworzenia dokumentacji - 1999zł netto

II Etap - przygotowanie dokumentacji i dostarczenie jej do klienta 1999zł netto
III Etap - przyznanie kredytu - Success Fee - od 2 do 4,99% wartości udzielonej premii netto.
( wartość success fee podlega negocjacji - i zależy od wielkości projektu )

 

Ważne

Kredyt technologiczny stanowi jedną z ostatnich możliwości pozyskania dofinansowania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W październiku Bank Gospodarstwa Krajowego planuje ponowne uruchomienie konkursu w tym roku. Poprzednio wystarczyły 2 dni do przekroczenia dostępnej puli, a więc firmy i banki kredytujące powinny być przygotowane na złożenie wniosku w pierwszym dniu otwarcia konkursu.

Warto więc przeanalizować kryteria merytoryczne, które pozwalają na otrzymanie dofinansowania, aby przygotowana dokumentacja aplikacyjna stanowiła wystarczającą podstawę do pozytywnego rozpatrzenie wniosku. Poniżej przedstawiamy poszczególne kryteria wraz z praktycznymi wskazówkami. Do tzw. kryteriów merytorycznych dostępu należą:
 1. Posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych ? poświadczeniem jest posiadana promesa kredytowa wydana przez bank komercyjny;
 2. Udokumentowany wkład własny, minimum 25% wydatków kwalifikowanych na etapie aplikowania wystarczająca jest deklaracja wnioskodawcy, ze posiada się własne zasoby. To kryterium jest także szczegółowo analizowane przez bank komercyjny;
 3. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu oznacza to, że projekt nie zostanie poddany tzw. znaczącej modyfikacji;
 4. Wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
 5. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego.
W katalogu kryteriów merytorycznych decydujących o przyznaniu premii technologicznej wyróżniamy:
 1. Uzyskanie promesy lub warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego z banku kredytującego. Każdy wnioskodawca przed rozpoczęciem procedury powinien wstępnie zbadać swoją zdolność kredytową, a następnie na etapie kompletowania dokumentów zadbać o to, aby promesa kredytu wystawiona przez bank komercyjny została załączona do wniosku aplikacyjnego.
 2. Zgodność projektu z celami i zakresem działania 4.3 PO IG oraz ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Oznacza to, że konkretny projekt powinien wpisywać się w cel i założenia działania 4.3 POIG, a więc przede wszystkim realizować inwestycję polegającą na wdrożeniu nowych technologii. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy, który planuje inwestycję polegającą na: zakupie nowej technologii lub wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Nowa technologia jest rozumiana, jako technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej), lub nieopatentowanej wiedzy technicznej która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Bardzo istotne, aby przedsiębiorcy nie rozumieli wdrożenia technologii jako zakupu nowoczesnego urządzenia ? jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców.
 3. Dodatkowo jak w każdym projekcie unijnym należy pamiętać o prawidłowym określeniu kosztów kwalifikowalnych, oraz zastosowaniu cen rynkowych i wymogu konkurencyjności (potwierdzenie wysłania co najmniej 3 zapytań ofertowych). Do kosztów kwalifikowanych należą między innymi zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, robót i materiałów budowlanych.
 4. Innowacyjność projektu będzie weryfikowana przede wszystkim poprzez informacje zawarte w opinii o innowacyjności oraz biznesplanie i wniosku aplikacyjnym. Konieczna jest więc prawidłowa współpraca z jednostką naukową i otrzymanie wiarygodnej opinii, zawierającej potwierdzenie dysponowania technologią niestosowaną na świecie dłużej niż 5 lat. Opinia taka jest weryfikowana m.in. pod kątem:
 • nazwy i opisu technologii planowanej do wdrożenia,
 • wskazania, że jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • charakterystyki technologii oraz wskazania właściwości świadczących o możliwości jej wdrożenia do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług,
 • stwierdzenia, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (ewentualnie podaje okres, od jakiego technologia ta jest stosowana, wskazując podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono okres stosowania technologii na świecie),
 • wskazania źródła nowej technologii (własna, nabywana),
 • opisu sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,
 • wykazu i uzasadnienia zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,
 • opisu towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

Ponadto realizowany projekt powinien mieć co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE. Ocenie podlega charakterystyka polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju. W ramach tego kryterium ocenie podlega to, czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE. Ocena jest dokonywana głównie z punktu widzenia wykluczenia negatywnego wpływu.

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności w dostępie do nich. Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wsparcie z funduszy strukturalnych nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty powinny być neutralne dla środowiska lub mieć na nie pozytywny wpływ.

 

 

 Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.
Zig Ziglar