Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje dla przedszkoli - działanie 9.1.1 PO KL

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Dotacja dla przedszkola - Działanie 9.1.1 PO KL

W ramach w/w programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na następujące typy projektów:

  1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich).
  2. Wsparcie istniejących przedszkoli w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.
  3. Opracowanie i realizację kampanii informacyjnych, które mają na celu promowanie edukacji przedszkolnej.

Rodzaje podmiotów mogących aplikować o dotację:
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wynika to ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Terminy naborów
Nabory wniosków ogłaszane są odrębnie w poszczególnych województwach, które mogą określać szczegółowe warunki wnioskowania zgodnie z regionalnymi strategiami ( odpowiednio w poszczególnych województwach nabór ogłaszają -Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Koszty kwalifikowane
Finansowaniu w działaniu 9.1.1 PO KL podlegają w głównej mierze wydatki miękkie. Zaliczamy do nich np. zakup usług, wynagrodzenia personelu, koszty administracyjne, wynajem. W ramach projektu można dodatkowo zakupić niezbędne materiały edukacyjne, pomoce naukowe, zabawki wspomagające edukację podopiecznych.
Koszty twarde, do których zaliczymy np. koszty dostosowania budynków i pomieszczeń mogą sięgać maks. do 10%* wartości projektu.
Projekty, w których dominują wydatki twarde np. budowa budynku realizowane powinny być w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, bądź z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. ( dla przedszkoli ulokowanych w gminach do 5tys mieszkańców - działanie 312 PROW) *(w zależności od ustalenia progu cross-financingu )

Poziom dofinansowania i maks. kwota wsparcia
Każdorazowo należy zapoznać się z dokumentacją konkursową oraz informacjami dotyczącymi naboru.
Wielkość, zakres poziomu wsparcia, grup docelowych mogą się od siebie różnić w poszczególnych województwach.

Podmioty zainteresowane wsparciem w ramach działania 9.1.1 PO KL Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Zapraszamy do współpracy.