Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Paszport do eksportu 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - Działanie 6.1 PO IG - Najważniejsze informacje - Plan Rozwoju Eksportu - PRE

Działanie Paszport do eksportu skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.)
 

NOWE ZASADY - W ramach zmian dla działania Paszport do eksportu zwiększono poziom dofinansowania z 200 do 400tys zł oraz poziom wsparcia z 50 do 75% kosztów kwalifikowanych.

Każde przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na projekt, przy założeniu iż nie trwa on dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 400 000 zł, przy założeniu refundacji 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych związanych z rozwojem działalności eksportowej oraz do 10 000 zł w ramach refundacji 80% kosztów związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.

W ramach Działania 6.1 PO IG udzielane jest kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).

O dotację z działania 6.1 mogą ubiegać się firmy spełniające łącznie poniższe kryteria:

1) Firma należy do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i jej siedziba znajduje się na terenie Polski;
( w przypadku osób fizycznych liczy się status zamieszkania)
2) W okresie trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał średni udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, oraz w żadnym z tych trzech lat obrotowych udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 60%,
3) Posiada opracowany Plan Rozwoju Eksportu, sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. ( Zmiana w stosunku do wcześniejszego trybu aplikowania - w chwili obecnej firma już na etapie składania wniosku aplikacyjnego musi dysponować dokumentem -Planem Rozwoju Eksportu)

( w porównaniu do wcześniejszego trybu aplikowania usunięto zapis  o wielkości obrotów firmy nie przekraczających 50 mln EURO;)
UWAGA! Aby firma mogła starać się o dotację, wszystkie z powyższych warunków muszą zostać spełnione.

Dofinansowanie uzyskiwane w ramach Działania 6.1 POIG Paszport do eksportu stanowi pomoc de minimis. Udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych w ramach pierwszego etapu oraz refundacji/zaliczki w ramach etapu drugiego.

Wielkość wsparcia

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE).

Wsparcie na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usługi doradczej związanej z przygotowaniem PRE. Jednocześnie kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 10 000 PLN.

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Wsparcie na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu nie może być wyższe niż 75% całości wydatków, które kwalifikują się do objęcia wsparciem. Ponadto, kwota wsparcia nie może przekroczyć 400 000 PLN

Przykład: Całość wydatków w przygotowanym Planie Rozwoju Eksportu wynosi 300 000 PLN. Ponieważ wsparcie nie może być wyższe niż 75% całości wydatków, refundowane jest 225 000 PLN. Pozostałe 25% stanowi wkład własny przedsiębiorcy.

Do kosztów kwalifikowanych należą

 1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
 2. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
 3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
 4. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe
 5. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej
 6. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

  Dodatkowo w obecnym naborze planowane jest poszerzenie katalogu kosztów o:
 7. Udział w międzynarodowych targach organizowanych w Polsce
 8. Organizację misji gospodarczych potencjalnych partnerów zagranicznych przedsiębiorcy w siedzibie przedsiębiorcy w Polsce.

 

( Należy wskazać i uzasadnić wybór co najmniej dwóch z następujących działań do realizacji przez przedsiębiorcę, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt. 3-8)

Szczegółowe zestawienie wszystkich możliwych kosztów kwalifikowanych w dokumencie do pobrania Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania 6.1 PO IG

Oferta
Oferujemy Państwu naszą pomoc i kompleksowe wsparcie w ramach aplikowania po dotację "Paszport do Eksportu".
Przygotowujemy dla Państwa firmy Plan Rozwoju Eksportu zgodnie z wytycznymi i założeniami programu -

Na etapie wdrażania PRE ( planu rozwoju eksportu) - pomagamy w realizacji przedsięwzięcia i prawidłowym rozliczeniu dokumentacji.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie spotkania.

Nabory zaplanowane na 2013r.
14 dni od wejścia w życie rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG

Wstępne terminy naborów:

XIII- 15 do 31 lipca 2013

Dokumentację do Działania 6.1 "Paszport do eksportu" można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Działanie 6.1 PO IG Paszport do Eksportu - Krok po kroku

 • Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu
  • Przygotowanie wniosku do oraz dokumentacji aplikacyjnej
   • Podpisanie umowy o dofinansowanie
    • Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu oraz przygotowanie do rozliczenia przyznanej dotacji